overleggen Wijkcommissie 2015

Verslag vergadering wijkcommissie Bloemstede 26 november 2015

 

Aanwezig: Virginia van Veluwen (Halloween), Hanneke van Ziel (Han en Spandiensten), Foka der Nederlanden (Stichtse Vecht), Jan Gentenaar (wijkagent), Patricia Nijhuis (Halloween), Trees v.d. Kam, Peter Brand (voorzitter), Patricia Enkelaar (Facebook & website), Karel v. Teeseling (signaleringsteam), Bert Herman (penningmeester), Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Gerjan v. Oosten (secretaris).

Afwezig: Dave Spithoven, Mario van Dijk (Stichtse Vecht), Marina v.d. Brink (website), Peter v/d Bosch-K, Oeds v/d Meulen (VvE 224), Luus Versteegen (feestcommissie), James Dunker, Hans Beute (VvE 224), Marja van Ellinkhuizen (Portaal), Alie de Ruiter (feestcommissie), Jeffrey Jongmans (Bar Bloemstede), Riet v. Teeseling (feestcommissie).

 

 1. Peter Brand opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

 

 1. De organisatie van Halloween heeft 37,65 subsidie van de wijkcommissie gekregen. Het Sinterklaasfeest van Bar Bloemstede 40,00. Het saldo is nu nog 465 maar daar moet ook de kerstboom nog van worden betaald. Dit jaar doen we de kerstboom samen met Duivenkamp, want de hovenier is gestopt met zijn activiteiten. We krijgen de led-lampjes binnenkort. We moeten wel zelf de boom opzetten, maar dat moet lukken. Omdat de wijktafel niet doorging, blijft er nog wat geld over aan het eind van het jaar. Dat hebben we zeker nodig voor het komend jaar.

 

 1. Het is niet duidelijk of de voorrangsregels bij de oversteek naar de Maarssenbroeksedijk na aankondiging door de Gemeente is gedaan. De indruk is dat dit niet zo is. We blijven het overigens vreemd vinden dat e.e.a. wordt besloten zonder overleg met de wijkcommissie. Wijkcommissies houden zich immers ook bezig met veiligheid en verkeer in en om de wijk.

 

 1. Nu Rhea Velders 100% bij de Dierenpolitie werkt, verdelen haar collega’s Gentenaar, Liesveld, Van der Steeg en Jongerius de taken. Een opvolger wordt mogelijk in 2016 aangesteld. De cijfers voor 2015 zien er in vergelijking met 2014 slecht uit. Er was 1 woninginbraak, 3 woningdiefstallen, 8 auto-inbraken en 1 bedrijfsinbraak. In 2014 was het slechts 1 auto-inbraak. De Politie heeft de indruk dat bewoners te weinig verdachte zaken melden. Hangplekjongeren veroorzaken volgens de bewoners nog steeds veel overlast (herrie). Het heeft de aandacht van de Politie. Als we iets willen wat betreft hekjes e.d. voor de veiligheid, dan moeten we dat bij de Gemeente aankaarten. De geluidsmetingen bij Bar Bloemstede zagen er goed uit, maar een aantal bewoners is een handtekeningenactie begonnen.

 

 1. Omdat de vertegenwoordiger van Portaal afwezig is, schuift punt 7 door. Van de 117 bewoners die reageerden waren er 81 tegen en 36 voor de renovatieplannen van Portaal. Het plan voor de 135 woningen gaat dus niet door. Het grootste bezwaar tegen de plannen was het ontbreken van de mogelijkheid voor eigen inbreng. De grootste struikelblokken in het plan waren de EPV (een maandelijkse vergoeding die de verhuurder aan de huurder in rekening brengt voor energielevering en de aangebrachte energiebesparende voorzieningen bij een nul-op-de-meter-woning. De EPV wordt in rekening gebracht naast de huurprijs als nieuw en specifiek onderdeel van de servicekosten) en de balansventilatie. Een onpartijdig bureau maakt nu een inventarisatie en komt met een rapport. De bewonerscommissie wil graag inzage in dat rapport, maar dat is (nog) niet toegezegd. Het is nu afwachten met welk plan Portaal in 2016 komt.

 

 1. Het COA heeft de Gemeente gevraagd locaties voor de opvang van asielzoekers met een verblijfsstatus te zoeken. De gemeenteraad was daar voor en heeft een lijst van 23 locaties opgesteld. Na schifting bleven daar 3 locaties van over; Planetenbaan 80 en 100, Merwedeweg 3 in Breukelen en Gageldijk 71. Bisonspoor is afgevallen, maar stond nog wel in de huis-aan-huis-brief. Voordat er asielzoekers komen, moeten de eigenaren van de locaties akkoord gaan en zal er aan alle locaties, behalve de Gageldijk, flink moeten worden verbouwd. We spreken af dat iedereen die iets heeft op- of aan te merken over de opvang van asielzoekers dat aan de secretaris mailt. De secretaris bundelt dit tot een aanbeveling aan de gemeenteraad en het college van B&W.
 • De draagvlakmeting van de Gemeente wijst uit dat ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal 64% van de bevolking de opvang van asielzoekers goed vindt of er neutraal over denkt en 36% is tegen. Ten westen van het kanaal zijn de verhoudingen 53% voor en 47% tegen (de percentages van Maarssenbroek zijn 51% voor en 49% tegen). Bij grootschalige opvang (250 of meer asielzoekers) is ten oosten van het kanaal 69% voor en ten westen 64%. Het rapport vermeldt ook dat de bewoners voorwaarden stellen aan de opvang.
 • Op 14 december is er een informatieavond over de randweg (Zuilense Ring) in Goudestein.

 

 1. Wat ons betreft hebben overlast door hondenpoep en vuil op straat, betaalbaar en gemêleerd wonen plus een evenwichtige verdeling van groen en parkeerruimte onze hoogste prioriteit.

 

 1. Er zijn geen vertegenwoordigers van de VvE 224 aanwezig.

 

 1. We plannen de wijktafel op 13, 20 of 27 januari 2016, afhankelijk van wanneer de burgemeester kan.

 

 1. De organisatie van Halloween vroeg om 135 subsidie. Daar had de wijkcommissie geen ruimte voor in het budget. De viering van Halloween is begonnen als een uit de hand gelopen grap, maar de animo in Bloemstede is inmiddels flink. De organisatie wil een grotere opzet. Ons advies is om e.e.a. te presenteren op de wijktafel.

 

 1. Hanneke van Ziel van Han en Spandiensten is aanwezig om haar bedrijf te presenteren. Ze biedt ondersteuning (geen medische) aan senioren, zoals uiterlijke verzorging, huishoudelijke werk en sociale verzorging (begeleiding, uitjes). E.e.a. is te vinden op www.han-enspandiensten.nl.

**********************

 

Commissievergadering

Donderdag 26 november a.s. om 20:00 in De Wilde Wingerd

Agenda

 1. Opening en welkom
 2. Notulen 22 oktober
 3. Mededelingen van de wijkcommissie
 4. Mededelingen/cijfers van de wijkagent
 5. Mededelingen woningbouwvereniging Portaal
 6. Mededelingen gemeente Stichtse Vecht
 7. Mededelingen Bewonerscommissie Portaal
 8. Mededelingen Vereniging van Eigenaren Bloemstede 224
 9. Wijktafel 2016
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

**********************

Wijktafel Bloemstede

Woensdag 25 november 2015, 20:00 uur

GAAT NIET DOOR!

**********************

Verslag vergadering wijkcommissie Bloemstede 22 oktober 2015

Aanwezig: Oeds v/d Meulen (VVE 224), Luus Versteegen (feestcommissie), Patricia Enkelaar (Facebook & website), Peter v/d Bosch-K, Dave Spithoven, Karel v. Teeseling (signaleringsteam), Marina v.d. Brink (website), Bert Herman (penningmeester), Mario van Dijk (Stichtse Vecht), Gerjan v. Oosten (secretaris).

Afwezig: Peter Brand (voorzitter), James Dunker, Hans Beute (VVE 224), Trees v.d. Kam, Marja van Ellinkhuizen (Portaal), Alie de Ruiter (feestcommissie), Rhea Velders (wijkagent), Jeffrey Jongmans (Bar Bloemstede), Riet v. Teeseling (feestcommissie), Dieuwke Dirker (bewonerscommissie).

 1. Bert opent de vergadering bij afwezigheid van Peter B. Marina vraagt of er iemand iets met de mailbox heeft gedaan. Bert en Gerjan beloven er wat vaker naar te kijken en sneller te reageren op urgente zaken. De organisatie van het Halloween-feest heeft niet meer teruggebeld na ons aanbod van € 50 sponsorgeld. Bert neemt nog een keer contact op. Voor het infobord zijn er 4 mogelijkheden. Op de 1e plank kan de wijktafel aan de ene kant en iets variabels op de andere, bij de 2e plank kan de commissievergadering op de ene kant en iets variabels op de andere. De 3e plank is voor Sporthal/Bar Bloemstede (tekst aan te passen door Jeffrey, is hem door Peter B al een keer gevraagd). De WhatsApp-groep vergadert 27 oktober. Er zijn nu al ca. 50 leden. Karel kijkt of hij daar leden voor het Signaleringsteam kan werven.
 1. Op 5 november is er een Platformbijeenkomst in De Ark (va. 19:30 uur). Er is op 27 november een vrijwilligersavond. Info is te vinden op http://www.vrijwilligersstichtsevecht.nl/kalender/vrijwilligersfeest. Daar kun je je ook aanmelden. De speelplaats bij nr. 251 is vanaf 2016 geadopteerd door bewoners. Bij nr. 235 is een bankje geplaatst. Het groen is gesnoeid. Er komt in het kader van de crisis- & herstelwet een mailing over de ontwikkeling van Het Kwadrant.
 1. De algehele indruk over het wijkfeest/de burendag is uiterst positief. De kosten vielen een beetje tegen, maar mede dankzij de sponsoring van het Oranje Fonds en Stichtse Vecht zijn we nog solvabel. Wellicht is het verstandig de eigen bijdrage voor de barbecue te verhogen naar 6,50 en 3,50 (volw./kind.).
 1. We moeten beslissen of we 1x per jaar of 1x per 2 jaar een feest organiseren. Via Facebook, de website en de wijktafel zullen we peilen wat er onder bewoners leeft.
 1. We hebben nog ca. € 535 in kas. De verwachte uitgaven zijn ca. € 475. Er blijft dan nog ca. € 60 over. Als de bijdrage aan Halloween niet doorgat, zitten we wat ruimer bij kas (ca. € 110).
 1. De volgende wijktafel is op woensdag 25 november om 20:00 uur in Bar Bloemstede. De burgemeester is van harte uitgenodigd (driemaal is scheepsrecht).
 1. Wat ons betreft hebben overlast door hondenpoep en vuil op straat, betaalbaar en gemêleerd wonen plus een evenwichtige verdeling van groen en parkeerruimte onze hoogste prioriteit.
 1. Geen opmerkingen.

**********************

AGENDA VERGADERING 22-10-2015

Donderdag 22 oktober hebben we een commissievergadering om 20:00 uur in De Wilde Wingerd.

Agenda

 1. Mededelingen/stand van zaken
 2. Mededelingen Politie, Gemeente, Portaal
 3. Nabespreking wijkfeest/burendag.
 4. Plannen volgende burendag/wijkfeest
 5. Kasboek bekijken
 6. Wijktafel november
 7. Doornemen actiepunten Gemeente
 8. Rondvraag

 **********************

VERSLAG VERGADERING 27-8-’15

07-09-15

Verslag vergadering wijkcommissie Bloemstede 27 augustus 2015

Aanwezig: Peter Brand (voorzitter), Oeds v/d Meulen (VVE 224), Hans Beute (VVE 224), James Dunker, Luus Versteegen (feestcommissie), Patricia Enkelaar (Facebook & website), Dave Spithoven, Trees v.d. Kam, Karel v. Teeseling (signaleringsteam), Marina v.d. Brink (website), Bert Herman (penningmeester), Mario van Dijk (Stichtse Vecht), Gerjan v. Oosten (secretaris).

Afwezig: Marja van Ellinkhuizen (Portaal), Alie de Ruiter (feestcommissie), Rhea Velders (wijkagent), Peter v/d Bosch-K, Jeffrey Jongmans (Bar Bloemstede), Riet v. Teeseling (feestcommissie), Dieuwke Dirker (bewonerscommissie).

1. Jeffrey is vanwege zijn verjaardag afwezig, maar we zijn na de vergadering welkom in de bar voor een borrel. Peter B-K is afwezig, maar we kunnen hem indelen voor de Burendag/het Wijkfeest. Marijke Boot van Welzijn StV komt vanwege familieomstandigheden en vakantie niet naar het Wijkfeest/de Burendag. Paul Hoijtink van de Ouderraad Wilde Wingerd wil het infobord gebruiken om een Kledingbeurs/Kindermarkt aan te kondigen. In de uitnodiging moeten we helaas bij de bijdrage voor de BBQ weglaten, want dat geeft een negatieve indruk. Jeffrey heeft een andere leverancier voor de BBQ, we moeten een definitieve prijs vaststellen. We krijgen 300,00 euro van het Oranje Fonds. We vragen een offerte voor het drukwerk (800 stuks) bij onze huisdrukkerij Office-Care aan de binnenweg. Rhea is afwezig vanwege de herdenking bij de Maarsseveense Plassen. Agendapunt 5 wordt vervangen door opmerkingen van de VVE 224.

2. Geen op- of aanmerkingen.

3. Stichste Vecht stelt 600,00 beschikbaar voor het Wijkfeest/de Burendag. Samen met de 300,00 van het Oranje Fonds is het budget groot genoeg. De juridische status van wijkcommissie Bloemstede is een Informele Vereniging. De website is verhuisd, zie www.bloemstede.nl/wp voor een voorproefje, en we hebben een nieuw e-mailadres (wijkcommissiebloemstede@gmail.com). Ideeën voor de evenementenkalender kun je doorgeven aan Marina. Peter B stuurt een foto van de bloem door.

4. De Gemeente organiseert op 5 september een platformavond in De Ark. Er komt een infoavond over het Traject Langzaam Verkeer. De borden ‘let op onze kinderen’ met ‘30 km herhaling’ erbij zijn niet illegaal, maar door de Gemeente op verzoek van de bewoners geplaatst.

5a. De VVE 224 meldt dat de barrière bij de brug veel gevloek en getier oplevert, maar ook dat de hinder door scooters in aantal niet minder is geworden. Het is veiliger, maar er is meer herrie.

5b. Er is een bord bij de ingang en op de gevel geplaatst voor de hulpdiensten die soms de weg niet kunnen vinden.

5c. De VVE is tevreden over de Gemeente wat betreft de rioolproblematiek, want het borrelt niet meer. Opvallend is dat het riool al na 15 jaar aan vervanging toe was. Verder is de leiding tussen De Witte Roos en Bar Bloemstede verzakt.

5d. Er zijn weer 2 ramen stuk. De VVE gaat de rekening bij de Gemeente in dienen omdat een claim bij de glasverzekering onmiddellijk tot royement zal leiden. Er was een keer veel herrie tot wel 02:00 uur ‘s ochtends, want er werd met meubilair gegooid. Een bewoonster die er wat van zei, werd door de herrieschoppers ‘agressief’ gevonden en die deden hun beklag daarover bij de wijkagent! Mario adviseert om altijd alles bij de wijkagent te melden.

6. De definitieve taakverdeling voor het wijkfeest/de burendag moet nog worden gemaakt. De burgemeester komt voor de opening, schmink is geregeld, New Feel the Beat treedt op, speelartikelen halen we bij Jan Betten, Dave heeft een aanhanger, Bert een trekhaak, een tent kunnen we van Spechtenkamp lenen, Bert zorgt voor marktkramen, Luus overlegt met de DJ over een tent, Jeffrey zou een aankondiging voor het infobord kunnen maken, ondernemers en maatschappelijk organisaties kunnen zich aanmelden bij Peter en Bar Bloemstede voor een marktkraam, bewoners die meedoen aan de BBQ kunnen bij Bar Bloemstede de bon inleveren en betalen. De uitnodigingen worden aan het begin van de week van 7 september in de bus gedaan. Marina maakt een persbericht aan de hand van de uitnodiging. Luus zorgt voor aankondigingen met ‘Commissievergadering’ en ‘Wijktafel’ erop voor het infobord, mogelijk kan Dave iets voor elkaar boksen via zijn werk voor het wijkfeest/de burendag. De prijs voor de BBQ is 5,00 per volwassene en 2,50 per kind.

7. Extra bijeenkomst om de laatste puntjes op de i te zetten: donderdag 24 september 20:00 uur in De Wilde Wingerd.

**********************

AGENDA VERGADERING 27-8-’15

25-08-15

Vergadering wijkcommissie Bloemstede 27-8-2015

20:00 uur in De Wilde Wingerd

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling verslag vergadering d.d. 9-7-2015
 3. Commissietaken (stand van zaken, financiën, website)
 4. Mededelingen Politie, Portaal, Gemeente
 5. Bewonerscommissie Portaal (stand van zaken)
 6. Wijkfeest/Burendag 2015 (taakverdeling, subsidieaanvraag)
 7. Gebruik infobord
 8. Skeelerronde (contactpersoon en bijdrage wijkcommissie)
 9. Rondvraag

 **********************

VERSLAG VERGADERING 9-7-’15

14-07-15

Verslag vergadering wijkcommissie Bloemstede 9 juli 2015

Aanwezig: Peter Brand (voorzitter), Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Patricia Enkelaar (Facebook & website), Trees v.d. Kam, Karel v Teeseling (signaleringsteam), Riet v Teeseling (feestcommissie), Margot Hemker (bewoner), Mike Hemker (bewoner), Rhea Velders (wijkagent),Jan van der Steeg (wijkagent), Marina v.d. Brink (website), Bert Herman (penningmeester), Peter v/d Bosch, Mario van Dijk (Stichtse Vecht), Jeffrey Jongmans (Bar Bloemstede), Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig: Marja van Ellinkhuizen (Portaal), Alie de Ruiter (wijkfeest), Dave Spithoven, James Dunker, Luus Versteegen (feestcommissie).

1. Dave is voorlopig uitgeschakeld. Dieuwke Dirker vertegenwoordigt voortaan de bewonerscommissie. Margot en Mike Hemker zijn aanwezig om het plaatsen van het hek bij de bushalte aan te kaarten.

2. In de notulen staat foutief dat penningmeester Bert Herman aanwezig was. De tunnel is slecht te BEhappen.

3. Er is nog bijna 1250 euro in kas. We proberen voor de Burendag / het Wijkfeest weer om subsidie los te peuteren bij het Oranje Fonds. Easy Hosting kan de prijs voor de website verlagen, het gebruik van Word Press is mogelijk. We gaan er mee door omdat er dan ook gratis wordt geback-upt. De eigenaar is nog steeds Pepermans, maar de facturen staan op naam van Peter Brand, waarmee wij toch formeel eigenaar zijn. Marina, Peter en Patricia maken e.e.a. in orde.

4a. Rhea Velders (Politie) gaat 80% van haar tijd voor de Dierenpolitie werken, waardoor ze niet langer wijkagent zal zijn. Er komt een opvolger, maar wie is nog niet bekend. Er zijn weinig tot geen klachten over geluidsoverlast of hangjongeren.

4b. Mario (Stichtse Vecht) legt uit dat het infobord 3 panelen heeft die aan 2 kanten bruikbaar zijn. Met een steek- of ringsleutel kun je een paneel uitnemen en bevestigen. De wijkcommissie moet zelf voor belettering zorgen. Het wijkfeest/de burendag kan rekenen op subsidie (wel aanvragen en formeel aanmelden dat er iets wordt gedaan, de formulieren zijn aan de secretaris gemaild).

4c. Marja v. Ellinkhuizen (Portaal) is nog altijd verhinderd.

5. De bewonerscommissie meldt dat de zogenoemde omgevingsvergunning onderdeel van de procedure uitmaakt en dat hij vóór de draagvlakmeting moet worden gedaan. Als 69,5% van de betrokken bewoners met de voorstellen/plannen instemt, gaat e.e.a. door, anders niet. Wat er dan gebeurt is onduidelijk, het vermoeden is onderhoud volgens het huidige beleid. De plannen zijn nog in ontwikkeling en de BC neemt een afwachtende houding aan. Er is weinig vertrouwen in Portaal. Er is gezegd dat de ‘horizontale strepen’ in de proefwoning (123) op initiatief van de Gemeente zijn aangebracht. Mario weet niet wie dat heeft voorgesteld, mogelijk de Welstandscommissie. Hij zoekt het uit. Inmiddels is duidelijk dat dit inderdaad zo is. Bezwaar indienen kan tot 23 juli. Voor het opstellen van een begroting kan de BC contact opnemen met Bert Herman.

6. Jeffrey kan zorgen voor een suikerspin, popcorn, bar, tafels en stoelen, BBQs. Bert kan aan marktkramen komen voor de presentaties van de bedrijven. Spelletjes zijn te halen bij Atletiekvereniging Zwanenkamp. De tent voor de DJ komt via Zebraspoor, maar Marina kan ook voor een partytent zorgen. De prijs voor het BBQ-pakket was de vorige keer 2,50/5,00 (kind/volwassene). Jeffrey kijkt wat haalbaar is. We maken een vooraankondiging met een bon voor de BBQ, en een officiële uitnodiging met een programma. Peter en Gerjan hebben bestanden van vorig jaar in digitale vorm en Marina bewerkt ze.

7. Het hek bij de bushalte is geen proef. Het hek is geplaatst naar aanleiding van een ongeluk een paar jaar geleden bij Zwanenkamp. Er zijn sindsdien voor allerlei punten hekken aangevraagd, maar de Gemeente heeft alle afgewezen op grond van onvoldoende financiële middelen. Op initiatief van de Verkeerspolitie is het hek bij Boomstede/Bloemstede geplaatst. De Gemeente heeft hiervoor een potje gevonden. Namens de wethouder Verkeer biedt Mario excuses aan voor het plaatsen zonder overleg. De bewoners (o.a. dhr. en mvr. Hemker) zijn niet blij met het hek. Het gebruik van de tunnel geeft vooral ’s avonds en ‘s nachts een onveilig gevoel en mensen die slecht ter been zijn of met een stok of rollator lopen, zijn helemaal slecht te spreken. Als argument voeren ze verder aan dat er bij De President een voetpad met oversteekmogelijkheid is aangelegd, en dat nog wel op een drukker punt dan bij de beide wijken! De Politie wijst er op dat de Floraweg en de andere ‘rondwegen’ voor voetgangers, fietsers en bromfietsers verboden terrein zijn en dat oversteken dus hoe dan ook niet is toegestaan. Verder wil volgens Mario ook Pauwenkamp een hek, dus hekken voorzien kennelijk in een behoefte. Bloemstede is niet overtuigd van de argumenten.

8. Op 10 september is er een voorlichtingsbijeenkomst over ‘crowdfunding’. Aanmelden kan bij de Gemeente (Wieke.van.mourik@stichtsevecht.nl).

– De Wilde Wingerd heeft van 11 juli – 23 augustus vakantie.

– Bar Bloemstede is van 1 – 25 augustus gesloten.

– De VVE van 224 zit na het verhogen van het hek bij het voetbalveld weer in de glasverzekering. De Gemeente heeft de kosten voor de panelen die in januari zijn gesneuveld betaald. Daarna zijn er toch weer 2 panelen gesneuveld. E.e.a. is doorgegeven aan de wijkagent. Bij een klein brandje op een balkon van mensen die niet thuis waren, bleek dat de Brandweer het betreffende huisnummer niet kon vinden, een bewoner die 112 had gebeld heeft de Brandweer binnengelaten. Ook heeft de Ambulancedienst en veel mensen die de wijk bezoeken moeite met het vinden van het juiste huisnummer. De afdeling Veiligheid van de Gemeente zal e.e.a. beoordelen.

9. De volgende commissievergadering is op donderdag 27 augustus om 20:00 uur in De Wilde Wingerd.

AGENDA VERGADERING 9-7-’15

06-07-15
 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling verslag vergadering d.d. 28-5-2015
 3. Commissietaken (stand van zaken, financiën, website)
 4. Mededelingen Politie, Portaal, Gemeente
 5. Bewonerscommissie (stand van zaken)
 6. Wijkfeest/Burendag 2015
 7. Rondvraag

**********************

VERSLAG VERGADERING 28-5-’15

06-07-15

Verslag vergadering wijkcommissie Bloemstede 28 mei 2015

Aanwezig: Peter Brand (voorzitter), Patricia Spiekerman (bewonerscommissie), Daniëlle Geering (bewonerscommissie), Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Patricia Enkelaar (Facebook & website), Trees v.d. Kam, Karel v Teeseling (signaleringsteam), Rhea Velders (wijkagent), Dave Spithoven, Marina v.d. Brink (website), Bert Herman (penningmeester), Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig: Marja van Ellinkhuizen (Portaal), Alie de Ruiter (wijkfeest), Peter v/d Bosch, Mario van Dijk (Stichtse Vecht), James Dunker,Jeffrey Jongmans (Bar Bloemstede).

1. Dave is weer aanwezig.  Er zijn geen vorderingen met de website/Renée Lafber. Aan de hand van de nota is wel iets meer duidelijk geworden over het bezit van de domeinnaam.  Als wij hem betalen, zouden wij tevens eigenaar moeten zijn.  Het hek bij de bushalte is zonder overleg/mededeling geplaatst. De tunnel is slecht te happen voor ouderen en mensen die moeilijk ter been zijn. Daarnaast is het ’s avonds niet prettig om door een tunnel te moeten. Het regent klachten en je ziet mensen stunts uithalen om het hek te omzeilen. Al met al geen goed idee.  De afwezigheid van de vertegenwoordiger van Portaal is om persoonlijke redenen.  Restafval kost geld voor verwerking, recyclebaar afval levert geld op.

2. Portaal wil iedereen informeren. De aangekondigde draagkrachtmeting gaat niet door. Bewoners hebben zelf een enquête gehouden Het vertrouwen in Portaal is minimaal. Er bestaat veel weerstand tegen de installatie van balansventilatiesystemen (waarbij ramen en deuren dicht moeten blijven). Portaal laat zich sinds enige tijd niet meer uit over technische details. Verder is er onduidelijkheid over rechten en plichten.

3. Wijkagent Rhea Velders werkt 50% voor Boomstede/Bloemstede en 50% voor de Dierenpolitie. Er is 1 melding van een diefstal uit een auto in de koningsnacht.

4. Bij afwezigheid van Marja v. Ellinkhuizen (Portaal) en Mario van Dijk (Stichtse Vecht), zijn er geen mededelingen van de woningbouwcorporatie en de Gemeente.

6. New Feel the Beat heeft toegezegd voor een optreden op het wijkfeest. Gerjan heeft de kunstenares Greet v.d. Putte gesproken over het schoonmaken van de Bloem (water en zeep). Luus heeft gezegd mee te doen met het wijkfeest en ze wil mogelijk ook het infobord beheren. Het bord wordt binnenkort geplaatst.

7.Geen punten voor de rondvraag.

8. De volgende commissievergadering is op donderdag 9 juli in De Wilde Wingerd.

 **********************

VERSLAG VERGADERING 30-4-’15

06-05-15

Verslag vergadering wijkcommissie Bloemstede 30 april 2015

Aanwezig: Peter Brand (voorzitter), Alie de Ruiter (wijkfeest), Patricia Enkelaar (Facebook & website), Trees v.d. Kam, Bert Herman (penningmeester), Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig: Marja van Ellinkhuizen (Portaal), Peter v/d Bosch, Dave Spithoven, Rhea Velders(wijkagent), Mario van Dijk (Stichtse Vecht), James Dunker,Jeffrey Jongmans (Bar Bloemstede).

1. Iedereen vraagt zich af waarom Dave zich niet meer laat zien. Verder vraagt men zich af waarom er geen vertegenwoordiger van Portaal op de commissievergadering aanwezig is.

2. N.a.v. de notulen van de wijktafel (compliment aan Patricia), vinden de aanwezigen een thema een goed idee voor een volgende wijktafel. Verder vraagt men zich af waarom er geen vertegenwoordiging van Portaal bij de wijktafel aanwezig was.

Peter en Gerjan gaan De Bloem schoonmaken. De hovenier wacht met planten tot de kans op nachtvorst voorbij is. Het lijkt het best om de bloembakken door de hovenier te laten doen en niet een vrijwilliger, al is dat goedkoper.

Het infobord komt bij de bank tegenover de inrit van de wijk.

Enkele weken geleden meldden zich op zondag mensen bij Peter met ‘klachten’ over Bar Bloemstede. Op zondag is de bar dicht, dus dat kon niet. Het bleek herrie van een tuinfeest van een bewoner. Tijdens de stormnacht van enkele weken geleden is er ingebroken bij de bar. Het alarm is volgens Patricia die hele nacht afgegaan, maar niemand heeft er op gereageerd. Je vraagt je dan wel af waar alle klachten over geluidoverlast door de bar in het verleden vandaan zijn gekomen…

3. Websiteontwerper Renée Lafeber woont tegenwoordig in Nieuw-Zeeland. Marina probeert de gegevens over de eigenaar van de domeinnaam www.bloemstede.nl te achterhalen. Updates komen sinds kort wel bij ons aan. Patricia en Marina overleggen zondag weer over de website. Bert probeert a.d.h.v. de rekening te achterhalen wie de eigenaar van het domein is.

4. Portaal zoekt iemand voor de geschillencommissie. Er is inmiddels een bewonerscommissie. Naar verluidt wonen er leden op o.a. 183, 184 en 497 (Linda de Graaf en Daniëlle Geerlings). Gerjan zoekt contact en nodigt ze uit voor onze vergadering (reeds gebeurd).

5. Bij afwezigheid van Marja v. Ellinkhuizen (Portaal) de wijkagent en Mario van Dijk (Stichtse Vecht), zijn er geen mededelingen van de woningbouwcorporatie, de Politie en de Gemeente.

6. De DJ is geregeld en de burgemeester is uitgenodigd (actie Gerjan) voor het wijkfeest. De tijden worden vastgesteld op 14:00-17:00 met daarna borrel en barbecue. We hebben een tent nodig (kunnen we lenen, net als de vorige keer). We vragen of bedrijven en instellingen zich willen presenteren, o.a. Voedselbank, Kledingbank, Welzijn Stichtse Vecht, Atelier Klinkhamer, de man van Luus. Patricia doet een oproep via Facebook. Jeffrey heeft contacten met sportclubs, dus we vragen hem die te benaderen. Verder zorgen we voor kinderspelletjes (pannavoetbal, bibberspel, stokvangen, popcorn, suikerspin, schminken, springkussen). Gerjan nodigt Feel the Beat weer uit voor een optreden. Bert maakt voor de volgende keer het draaiboek zo ver mogelijk compleet voor bespreking (reeds gebeurd).

7. Gerjan geeft een toelichting op wat de Gemeente voor ogen staat met het gescheiden inzamelen van huisvuil. Voorlopig is het peilen van behoeften en kijken naar mogelijkheden, in september komt er een voorstel in de Gemeenteraad en daarna volgt de uitwerking in overleg met wijkcommissies en andere belanghebbenden.

8. De volgende commissievergadering is op donderdag 28 mei in De Wilde Wingerd.

**********************

VERSLAG WIJKTAFEL 25-3-2015

27-04-15

1. Opening

De secretaris opent de vergadering met enkele huishoudelijke mededelingen.

De burgemeester is helaas afwezig, maar hij is uitgenodigd op de volgende wijktafel van woensdag 28 oktober 2015.

2. Mededelingen van de wijkcommissie

We zijn in overleg met de Gemeente over Het Kwadrant, de plannen zijn nog niet definitief.

Opmerking uit de zaal, let op, dat Het Kwadrant niet wordt aangesloten  op het riool van Bloemstede.

3. Mededelingen/cijfers van de wijkagent

Sinds januari is Rhea Velders werkzaam als wijkagent. Ze heeft sinds januari slechts 8 meldingen gehad, Bloemstede is een zeer rustige wijk. Er zijn geen overlastmeldingen geweest van Bar Bloemstede.

Er wordt gevraagd naar het signaleringsteam en de app-groep; de secretaris benadrukt dat er erg weinig vrijwilligers zijn vanuit Bloemstede die in het signaleringsteam meelopen.

4. Mededelingen woningbouwvereniging Portaal: afwezig

5. Stichtse Vecht Welzijn door Marijke Boot

Marijke Boot legt uit dat de taken van de Afdeling Welzijn veelzijdig zijn. Welzijn is er voornamelijk voor de kwetsbare burger, maar ook voor mantelzorgers. Het gaat om betrokkenheid van burgers onderling.

Het kantoor is gevestigd in Maarssenbroek in de Willem van Hoornhof.

Er is een behoorlijk netwerk in Maarssenbroek, er worden activiteiten georganiseerd, er zijn verschillende informatiebijeenkomsten, er is een meldpunt, er is een maatjesproject en er is mantelzorgondersteuning.

Er is een folder om mee te nemen en bij e.v.t. vragen kan men altijd een welzijnsmedewerker bellen.

Vraag: is het veranderende ouderenbeleid van de gemeente al merkbaar?

Antw: ja o.a. maatjesproject.

Vraag: Sinds huishoudelijke zorg bij ouderen is afgenomen, in hoeverre is dit merkbaar?

Antw: bellen met gemeente om te kijken wat mogelijk is.

Opmerking: mensen zijn niet op de hoogte van de activiteitenbus (ophalen en thuisbrengen voor deelnemers aan activiteiten).

6. Rioolproblematiek door Maarten van Dijk

Er zijn maatregelen genomen n.a.v. enquête en onderzoek. Aan de enquête heeft maar 5% van de bewoners deelgenomen. De Gemeente heeft huis aan huis een nieuwsbrief verspreid.

Er wordt nu gelijkmatiger met de pomp bij Duivenkamp gewerkt. Regenwater uit Waterstede wordt nu de singel in gepompt.

Problemen met het riool kunnen worden gemeld bij de Gemeente, contactpersoon is de heer Burggraaf.

Als er bewoners zijn die geen internet tot hun beschikking hebben mogen ze ook bij 491 of 553 een briefje achter laten.

Vanuit de zaal wordt nogmaals benadrukt dat we moeten opletten wat er met de plannen van Het Kwadrant gebeurt, want op dit moment kiest de Gemeente de goedkoopste oplossing en dat is aansluiten op riolering van Bloemstede.

De woningbouw verzuimt rioolproblemen door te geven aan de Gemeente, waardoor er niet goed in kaart komt hoe groot de problemen zijn.

7. Wijkfeest 2015

De penningmeester neemt het woord. Wij willen in september het wijkfeest van afgelopen jaar dunnetjes over doen. Spelletjes, kramen en BBQ.

Oproep: We hebben hier mankracht voor nodig, o.a. opbouwen, ondersteunen, EHBO.

Nel Castein meldt zich direct aan en Jeffrey van Bar Bloemstede wil dit feest weer sponsoren.

Opmerking: waarom wordt er in Bloemstede niets georganiseerd met Koningsdag?

Antwoord: er zijn al allerlei activiteiten van de Oranjevereniging.

7a. Opmerkingen uit de zaal

Oudste speelplein van Bloemstede is na 3 jaar overleg met de gemeente opgeknapt, de omgeving is hier heel blij mee.

Speelplein middenhoogbouw is verpauperd, discussie wordt doorverwezen naar Mario van Dijk.

De bloem van Bloemstede is vies, er mag niemand aan die bloem komen. De secretaris gaat dit uitzoeken.

Bloembak is ook onverzorgd, Nel wil wel planten in de bak zetten. De penningmeester gaat uitzoeken hoe het met het contract met de hovenier zit.

We hebben een infobord aangevraagd voor bij het bankje aan de ingang van Bloemstede. Gezocht een vrijwilliger die het bord wil onderhouden.

8. Plannen Bar Bloemstede, door Jeffrey Jongmans

Het pand is inmiddels aan de onderkant geïsoleerd, er ligt een aanvraag om de bovenkant te isoleren. Volgens de Gemeente voldoet het gebouw op dit moment aan de geluidsnormen.

Jeffrey vertelt over zijn plannen om een terras te bouwen voor overdag aan de achterkant van de bar, dit terras sluit om 21 uur en de bar zal de struiken adopteren en er een gezellig bloemperkje van maken.

Over het algemeen zijn de reacties uit de buurt positief. Er is 1 tegenstander in de zaal.

Er wordt een compliment uit zaal aan de eigenaar van Bar Bloemstede gegeven over hoe hij met activiteiten in de wijk omgaat

Er wordt gevraagd naar een activiteitenlijst: er is een extra klaverjasmiddag op 4 april vanaf 13:30 uur. Verder zijn er een biljartvereniging, een dart team en een kaartclub actief in de bar.

9. Mededelingen van wijkbeheerder Mario van Dijk

Er zijn 3 speelplekken opgeknapt.

Compliment aan de wijkcommissie over hoe alles nu loopt.

Sluit je aan bij het signaleringsteam, Bloemstede is zwaar ondervertegenwoordigd.

Opknappen speeltuin middenhoogbouw moet een bewonersinitiatief zijn, subsidie aanvragen bij de Gemeente vóór 1 oktober.

Mario gaat op de koffie bij Marian om naar de verpaupering in de middenhoogbouw te kijken.

Een bladkorf kun je in september aanvragen bij het TIC.

De voorrangssituatie bij de fietsbrug naar het bedrijventerrein aan de Ruimteweg-Planetenbaan wordt gewijzigd.

Asfalteren in Bloemstede gaat in 2016 niet door.

Bloem bij de ingang van de wijk onderhouden is de verantwoording van de wijkcommissie.

In overleg met de Gemeente wordt de definitieve locatie voor het infobord bij de ingang van de wijk gezocht.

10. Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng.

 **********************

Woensdag 25 maart 2015, 20:00 uur

 Let op in Bar Bloemstede

 Geachte wijkbewoners,

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de wijktafel Bloemstede. Er staan belangrijke zaken op de agenda en uw inbreng wordt bijzonder op prijs gesteld.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen van de wijkcommissie
 3. Mededelingen/cijfers van de wijkagent
 4. Mededelingen woningbouwvereniging Portaal
 5. Mededelingen gemeente Stichtse Vecht
 6. Welzijn Stichtse Vecht door Marijke Boot (onder voorbehoud)
 7. Rioolproblematiek door Maarten van Dijk (onder voorbehoud)
 8. Wijkfeest 2015
 9. Beheer infobord
 10. Plannen Bar Bloemstede
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Verslag vergadering wijkcommissie Bloemstede 19 maart 2015

Aanwezig: Peter Brand (voorzitter), Marina v.d. Brink (webmaster), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Mario van Dijk (Stichtse Vecht), Trees v.d. Kam, James Dunker, Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig: Marja van Ellinkhuizen (Portaal), Janne Ouwerkerk, Peter v/d Bosch, Dave Spithoven, Rhea Velders (wijkagent), Bert Herman (penningmeester), Patricia Enkelaar (webmaster/Facebook), Jeffrey Jongmans (Bar Bloemstede).

1. Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige keer.

2. Janne Ouwerkerk heeft een andere baan en daardoor geen tijd meer voor de commissie en het signaleringsteam. Het signaleringsteam bestaat nu op één nieuwe aanmelding na voor 100% uit Boomstedelingen.

3. De uitnodiging voor de wijktafel punt 6 moet zijn Welzijn en niet Veiligheid.

4. Volgens de aanwezigen had Dave toegezegd het infobord onder zijn hoede te nemen.

5. De datum voor het wijkfeest is 26 september. In dat weekeinde is ook de Skeelerronde en de Nationale Burendag. Misschien lukt het deze keer wel subsidie te krijgen van het Oranje Fonds. De bedoeling is dat er kraampjes komen waar bewoners, bedrijven en organisaties zich presenteren. Verder spelletjes en een springkussen voor de kinderen en een afsluitende barbecue. We vragen de DJ om de muziek te verzorgen. We nodigen de nieuwe burgemeester uit om het feest officieel te openen.

6. Bij afwezigheid van Marja v. Ellinkhuizen (Portaal) en de wijkagent, zijn er geen mededelingen van de woningbouwcorporatie en de Politie.

7. Patricia en Marina nemen contact op met Renée om de website bij te werken.

8. De volgende wijktafel is op woensdag 28 oktober in Bar Bloemstede.

Volgende commissievergadering donderdag 30 april om 20:00 uur in De Wilde Wingerd.

**********************

Agenda vergadering wijkcommissie Bloemstede

donderdag 19 februari 2015, 20:00 uur, Wilde Wingerd

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling verslag vergadering d.d. 9 oktober en wijktafel 5 november
 3. Commissietaken (stand van zaken, financiën, website)
 4. Mededelingen Politie, Portaal, Gemeente (riolering, infobord, Kwadrant)
 5. Wijkfeest/Burendag 2015
 6. Wijktafel 2015
 7. Rondvraag

Verslag vergadering wijkcommissie Bloemstede 19 februari 2015

Aanwezig: Peter Brand (voorzitter), Marina v/d Brink (webmaster), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Mario van Dijk (Stichtse Vecht), Trees v/d Kam, Hans Beute(VVE Bloemstede 224), Jan Gentenaar (wijkagent), Bert Herman (penningmeester), Patricia Enkelaar (webmaster/Facebook), Jeffrey Jongmans (Bar Bloemstede), Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig: Marja van Ellinkhuizen (Portaal), Janne Ouwerkerk, Peter v/d Bosch, Dave Spithoven, James Dunker.

1. Het bestuur is op de voorlichtingsbijeenkomst over Het Kwadrant geweest. In de plannen die nu voorliggen, zit een vrij krappe oprit naar de Zuilense Ring. De aanwezigen hebben hun twijfels over de veiligheid. Peter heeft een plan bedacht om het verkeer van de Zuilense Ring vanuit de richting Utrecht naar de A2 te scheiden zodat er geen ‘kruisende stromen’ meer voorkomen op het laatste stuk richting A2. Verkeer uit Maarssen in zuidelijke richting rijdt over de brug van de Burgemeester Waverijnweg, rijdt aan de westzijde langs de A2, en voegt in bij The Wall.

2. Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd, maar er stond een foute datum in (27-11). Per e-mail was de nieuwe datum wel doorgegeven en hij stond ook op de website.
Het verslag van de wijktafel is eveneens goedgekeurd. Volgens Jeffrey komen er nog steeds onterechte klachten over geluidsoverlast van Bar Bloemstede. Het lawaai wordt gemaakt door bewoners in aanpalende woningen. Jeffrey is begonnen met het isoleren van de gevel, maar heeft nu een conflict met de heer Hilhorst van de Gemeente Stichtse Vecht. Mario adviseert Jeffrey met wethouder Van der Horst te praten. Het Rapport Veiligheid is positief.

3. Marina heeft een goedkoper alternatief voor het ‘hosten’ van de website (€ 30,00 per jaar i.p.v. € 100,00 bij Easy Hosting). Ze zoekt e.e.a. uit en komt er op terug.
De financiën staan er na het storten van de gemeentelijke bijdrage weer goed voor.
Op een bijeenkomst over de leegstand van de kantoren is gezegd dat de toestand echt zeer problematisch is.

4a. Sener Altunok is tegenwoordig wijkagent in Nieuwegein. Onze nieuwe wijkagent (Rhea Velders) was verhinderd, dus neemt Jan Gentenaar waar. Voor de verhouding wijkagent/inwoners wordt een norm van 1/5000 gehanteerd. Met 23.000 inwoners zou Maarssenbroek er dus 4 à 5 moeten hebben. De misdaadcijfers zien er gunstig uit, ondanks de kerst/nieuwjaarsperiode. In Bloemstede is 1 inbraakpoging gedaan (bij Bar Bloemstede), in Zwanenkamp 1x en Valkenkamp 2x. Bij het WhatsApp-team is het ook erg rustig, wat een goed teken is. Het signaleringsteam functioneert goed. Binnenkort is er een oefenavond ‘omgaan met jeugd’. Jeffrey vindt dat de struiken tussen de bar en het basketbalveld weg moeten, waarmee er meer toezicht ontstaat. Voor de AED, die aan een inspectie van de batterijen toe is, moet er een kastje komen.

4b. Stichtse Vecht heeft € 2500,00 beschikbaar gesteld voor het verhogen van het hek tussen 224 en het voetbalveld. Mario zoekt naar de gunstigste plek voor het infobord. Mogelijk is bij het bankje recht tegenover de inrit van de wijk de beste plek. Op 11 maart is er een bijeenkomst over het integrale veiligheidsbeleid in Safari.

4c. Bij afwezigheid van Maja v. Elkhuizen (Portaal) zijn er geen mededelingen van de woningbouwcorporatie.

5. We nodigen de nieuwe burgemeester Marc Witteman en Marijke Boot (veiligheidsbeleid) uit voor de wijktafel van 25 maart. We zoeken naar een leuke actie, bijvoorbeeld ouweltjes op de taart.

6. Hans Beute van de Vereniging van Eigenaren van Bloemstede 224 vertelt e.e.a. over zijn vereniging. Nummer 224 bestaat uit 43 koopappartementen. Via een zogeheten Akte van Splitsing is duidelijk wat de afmetingen e.d. van elk appartement zijn. De vereniging staat ingeschreven bij de KvK en heeft een bestuur. Eens paar jaar is er een ledenvergadering waarop o.a. wordt gepraat over het onderhoud. Er zijn na de bouw tal van fouten ontdekt (dak, lekkages, balkons die niet goed geïsoleerd zijn, riolering). Momenteel wacht de vereniging op de uitslag van een onderzoek. Het technisch beheer van het complex is na 11 jaar bij de makelaar te zijn geweest nu in handen van Ævego. Complex 224 heeft GEEN klachten over Bar Bloemstede, wel is er last van scooters en kinderen van De Witte Roos.

7. Het wijkfeest 2015 plannen we op de Burendag van dit jaar, 26 september.

8. De voorlopige agenda wijktafel 25 maart 2015 wordt opgemaakt.

9. Mario onderneemt actie op de graffiti in de tunnel Boomstede-Bloemstede.

10. Volgende vergadering donderdag 19 maart 20:00 uur in De Wilde Wingerd.

**********************

2 reacties

2 gedachten over “overleggen Wijkcommissie 2015

 1. Beste wijkcommissie, zit alle verslagen door te kijken van de laaste maanden en vraag me af waarom er nooit gesproken word over het grootste gevaar in de wijk, de snelheid van automobilisten. Een paar jaar geleden heeft er een snelheidsmeter gehangen waarop geregeld 70 tot 80 is gemeten. Maar totaal geen actie van wie dan ook. Dit gaat nog een keer gruwelijk mis. Maar nee, we maken ons druk over overlast van kinderen op een school. Dezelfde kinderen die niet veilig door de wijk kunnen fietsen.

  Mvg

  Ronald

 2. Ronald
  Uiteraard is dit aan de orde geweest; Naast de hondenpoep de grootste ergenis; het zijn vaak de eigen bewoners die te hard rijden; het is een kwestie van mentaliteitsverandsring bij een kleine groep bewoners; laten we aktie gaan voeren om dit aan te pakken
  Mario van dijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *