overleggen Wijkcommissie 2016

Verslag Wijktafel Bloemstede d.d. 7 november 2016

 

1) Voorzitter Peter Brand heet de vele aanwezigen hartelijk welkom. Hij wijst erop dat de wijktafel niet is bedoeld voor persoonlijke zaken, maar voor dingen die op wijkniveau spelen.

2) Gezien het lage aantal vooraf ingediende vragen, worden die meegenomen bij de desbetreffende agendapunten.

3) Geen mededelingen.

4) Foka der Nederlanden (St.V.) legt uit dat Portaal is niet aanwezig omdat er overleg is met een aparte bewonerscommissie. Vanuit de zaal klinkt een afkeurend gemor. Foka is positief over de wijkcommissie en de goede opkomst bij de wijktafels. De voorjaarsnota van de gemeente spreekt over het aanmoedigen/versterken van de locale democratie. Per 17 november kunnen bewoners zich via de website van de gemeente abonneren op een digitale nieuwsbrief. Er zijn keuzes te maken over welk nieuws er in de brief staat. Er is een nieuw meldingssysteem voor meldingen of klachten, genaamd fixi. Door middel van een beschrijving en foto’s kunnen bewoners aangeven waar het om gaat. De status van alle gevallen is af te lezen. Voor de nieuwe wijk Haagstede (Het Kwadrant) is er een voorontwerp bestemmingsplan. Als het goed is, heeft de hele wijk daarover een brief gekregen. De rondweg is aan de beurt voor onderhoud, waarbij tevens de mogelijkheid bestaat om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Als er hiervoor ideeën zijn, stuur dan een mail naar de wijkcommissie. Het aantal parkeerplaatsen is destijds bij de bouw van de wijk bepaald. Toen was het autobezit veel lager dan nu. Er zijn ook mensen die hun parkeerplaats als tuin hebben ingericht. Vanuit de zaal komt de opmerking dat de bestrating op een flink aantal punten slecht is, maar dat de klacht volgens de gemeente ‘afgehandeld’ is. Sinds de nieuwe IBOR is er geen wijkschouw meer. Het hek bij de fietsbrug is weg omdat er door palen en hekken 50% meer ongelukken gebeuren. Foka zoekt uit hoe het met e.e.a. is gesteld.

5) Wijkagent Jan Gentenaar legt uit dat er voor Bloemstede een vacature is. De wijkagent is er voor niet-urgente zaken en meldingen (0900-8844). Bel bij urgente, gevaarlijke en dreigende zaken altijd 112. De cijfers voor Bloemstede 2016 zijn inbraken 0x (2015-1x, 2014-0x, 2013-5x, 2012-11x); insluiping/babbeltruc 1x (2015 2x); inbraak in auto 1x (2015 2x), auto gestolen 1x. Er waren 8 meldingen van beschadigingen aan auto’s (ook in aangrenzende wijken). Dit wordt onderzocht. De overlast door jeugd is nu wat meer verspreid over de wijk, in 2015 was het sportveldje het concentratiepunt. Indien nodig kan er gerichte surveillance plaatshebben. Het signaleringsteam werkt prima als ‘extra ogen en oren’, maar er zijn nog altijd meer vrijwilligers nodig. De whatsapp-groep is een andere bijzonder nuttige aanvulling op het politiewerk. Ook de Halloween-optocht (met 145 deelnemers in Bloemstede) werkte preventief.

Op de bestuurstafel liggen voorlichtingsfolders over wat bewoners zelf kunnen doen om misdrijven te voorkomen.

6) De maximumsnelheid op de rondweg is 30 km/u. Bij metingen in Reigerskamp bleek dat de bewoners zelf de overtreders waren en dat IEDEREEN te snel reed. Er parkeren overal auto’s waar dat hinderlijk is of niet toegestaan. De politie is terughoudend in daartegen optreden. De minimale doorgangsruimte voor de hulpdiensten is 3,5 m. Als er sprake is van een belemmering, bel of mail dan de wijkagent. Calamiteitenpalen mag je niet zelf weghalen! Het politiebureau is na 18.00 uur gesloten, maar via 0900-8844 zijn de agenten wel bereikbaar. Bromfietsen mogen niet meer op de fietspaden, maar in de praktijk blijken pizzakoeriers en andere bromfietsers voorbij te scheuren. Nuttig hierbij is dat bewoners aangeven waar het om gaat, waar het gebeurt, op welke tijdstippen en wie de overlast veroorzaakt. Op die manier is ook te achterhalen of er sprake is van een patroon, wat het opsporen vergemakkelijkt. Er is ondanks de maatregelen van de McDonald’s zelf sprake van overlast. De ‘knutselclub’, die ook straatraces hield, is vertrokken.

 

7) Er volgt een korte pauze.

 

8) Wethouder Linda van Dort heeft de portefeuille duurzaamheid, waar het afvalbeleid toe behoort. Tot nu toe was er de grijze bak voor afval, maar afval is grondstof, dus moet er worden gescheiden (GFT, papier (aanmelden voor een ‘blauwe bak’ kan via de website van de gemeente), plastic / drankpakken / blikjes / pizzadozen). Wat dan nog overblijft is restafval voor de grijze bak. Die wordt uiteindelijk vervangen door ondergrondse containers. De grijze bak wordt dan de bak voor plastic e.d. Een gezin van 4 personen blijkt in de praktijk 1x per maand een ½ zak restafval te produceren. Het verduurzamen als hier boven beschreven moet in 2020 zijn afgerond.

Zakken voor plasticafval zijn ook gratis af te halen bij de vestiging van Albert Heijn. Er worden nogal eens zakken met plastic aan de containers gehangen, ook als er geen sprake is van een storing. Textiel heeft via inzamelen een 2e leven, er zijn tassen om textiel in te verzamelen. Vanuit de zaal komt de vraag of het niet mogelijk is grof vuil op een ander dag op te halen dan de dag van de grijze bak. Nu moet alles bij elkaar worden gezet, waar geen plaats voor is, wat leidt tot gigantische puinhopen. De wethouder vraagt dat te melden, maar de bewoners vinden dat daar niet adequaat op wordt gereageerd. Het probleem is o.a. dat je al het grof vuil moet melden, maar buren er hun troep bijzetten.

Er komt een modern afvalstation, maar de locatie is nog niet bekend omdat e.e.a. nog in ontwikkeling is.

Sommige bewoners vinden het parkeren van kliko’s op de openbare stoepen hinderlijk en vragen of dat mag. De wethouder pleit ervoor rekening te houden met elkaar.

Vanuit de zaal komt de vraag waarom de gemeente dingen opheft die nu naar goede doelen gaan (papier, textiel). De wethouder antwoordt dat de goede doelen ook onder het nieuwe regiem blijven profiteren. Via de blauwe bakken komt er nu al meer papier binnen dan hiervoor.

De voorzitter bedankt de wethouder voor haar presentatie.

9) Er zijn vrijwilligers nodig om het wijkfeest te organiseren. Er meldt zich spontaan 1 persoon.

10) Er is een rattenplaag in en langs de sloot tussen de nummers 498 en 410. Die plaag is gemeld, maar er is nog niets aan gedaan. Foka zoekt uit wat er loos is.

Er staan wel bladkorven, maar wanneer worden de bomen gesnoeid? Er zou een bomenplan zijn voor mei 2017. Er zijn normen voor bomen en struiken op gemeentegrond. Als bewoners iets willen op dit gebied, dan moeten ze dat via de politiek spelen.

Bosjes tegen de gymzaal worden alleen gesnoeid als de eigenaar van Bar Bloemstede aanwezig is. Foka zegt dat hij dit moet melden bij de gemeente. Bij structurele verwaarlozing krijgt het bedrijf dat het groenonderhoud uitvoert een boete. E.e.a. geldt ook voor de middenhoogbouw.

Omdat het beton van de middenhoogbouw hier en daar rot is en er diverse eigenaren (Portaal en vve’s) zijn, maakt Foka een afspraak met een tweetal bewoners.

Marijke Boot van Welzijn Stichtse Vecht heeft folders over activiteiten op de bestuurstafel klaargelegd.

Er is sprake van mishandeling, ziek worden en zelfs verdwijnen van katten in de huizenblokken tegenover Bar Bloemstede. Ook langs het voetbalveld gebeurt dit. Wellicht een goed idee om de whatsapp-groep hiervoor in te zetten?

Een bezoeker zegt dat wonen in Bloemstede prettig is en vindt dat dit ook wel eens mag worden gezegd.

11) De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

 

 **********************

 

Wijktafel Bloemstede

Maandag 7 november 2016, 20:00 uur, Bar Bloemstede

 

Geachte wijkbewoners,

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de wijktafel Bloemstede. Er staan belangrijke zaken op de agenda.

Uw inbreng en aanwezigheid worden bijzonder op prijs gesteld.

 

Agenda

 1. Opening en welkom
 2. Vragenronde (vragen vooraf indienen per e-mail!)
 3. Mededelingen van de wijkcommissie
 4. Mededelingen/cijfers van de wijkagent
 5. Mededelingen gemeente Stichtse Vecht
 6. Presentatie wethouder Linda van Dort over het gemeentelijk afvalbeleid
 7. Veiligheid in de wijk
 8. Wijkfeest 2017
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

Peter Brand, voorzitter

Bert Herman, penningmeester

Gerjan van Oosten, secretaris

 

Web: www.bloemstede.nl

E-mail: wijkcommissiebloemstede@gmail.com

Like ons op Facebook!

 

Als u een vraag hebt, vermeld dan duidelijk aan wie u de vraag wilt stellen en wat het onderwerp van de vraag is. Stuur uw vraag uiterlijk woensdag 2 november naar wijkcommissiebloemstede@gmail.com

 **********************

Verslag vergadering wijkcommissie Bloemstede 13 oktober 2016

Aanwezig: Peter Brand (voorzitter), Dave Spithoven, Peter v.d. Bosch, Patricia Enkelaar (Facebook & website), James Dunker, Luus Versteegen (feestcommissie),Karel van Teeseling (signaleringsteam), Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig: Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Marina v.d. Brink (website), Bert Herman (penningmeester), Jan Gentenaar (wijkagent), Trees v.d. Kam, Foka der Nederlanden (Stichtse Vecht), Oeds v.d. Meulen (VvE 224), Marja van Ellinkhuizen (Portaal), Jeffrey Jongmans (Bar Bloemstede).

 

 1. Peter Brand opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
 1. Patricia wordt bedankt voor de notulen van de vorige vergadering. Is het bordje van de hovenier nu wel of niet weg? Actie Bert Hertman. De organisatie van het Halloween-feest is ontevreden over onze bijdrage van 100,00 omdat Boomstede maar liefst 600,00 geeft. Wij vinden 100,00 genoeg en we willen ook een verantwoording van de besteding van het bedrag.
 1. De wijkagent heeft geen mededelingen. De Gemeente meldt dat er geen sprake is van bomenkap t.o. nr. 392. Er is wel aan de bomen op de geluidswal gewerkt.
 1. De bewonerscommissie meldt dat Portaal bezig is met het doorberekeningen van de kosten van de diverse opties voor renovatie. De afronding hiervan wordt eind oktober, begin november verwacht. De bedoeling is dat er dan weer een overleg tussen Portaal en bewonerscie zal zijn.
 1. Om hinderlijk parkeren tegen te gaan, zijn er klaphekjes en verwijderbare paaltjes. Erg effectief zijn ze niet omdat het openen (en vervolgens verdonkeremanen) erg eenvoudig is.
 1. Het wijkfeest 2017 laten we samenvallen met de landelijke burendag van 23 september. Voor het programma denken we aan kinderactiviteiten, DJ, kleedjesmarkt, bedrijfspresentaties, sportdemonstraties en een barbecue. Over een optreden van New Feel the Beat is niet iedereen het eens.
 1. Volgende bijeenkomst is de wijktafel van maandag 7 november om 20.00 uur in Bar Bloemstede.

**********************

Notulen vergadering wijkcommissie Bloemstede

donderdag 25 augustus 2016, 20:00 uur, De Wilde Wingerd

Aanwezig: Peter, Marina, Patricia, Bert, Dave, Karel, Foka

 

Opening en welkom

Peter heet iedereen welkom en opent de vergadering

Verslag vergadering 19 mei 2016, goedgekeurd

 

Mededelingen algemeen

Het bord van de Hovenier staat nog bij de ingang van de wijk.

In de wijk is men spontaan begonnen aan het straatwerk, dit is nergens vooraf gecommuniceerd.

 

Mededelingen Politie

Politie is afwezig, maar Peter merkt op, dat er veel fout geparkeerd wordt, niemand kan er meer langs, ook geen hulpdiensten. Mogelijk zou een verzonken klappaal al helpen i.p.v. een steekpaal. Foka tipt, dat dit een snelle mogelijkheid is via idee voor mijn wijk.nl. Peter gaat hier actie ondernemen.

 

Mededelingen Gemeente (parkeergedrag, NRU*, Kwadrant, trottoirs, bomen bij nr. 40)

NRU vergadering wordt een datum voor geprikt, Peter kon de afgelopen 2x niet, bij de volgende vergadering, gaat Dave mee of in zijn plaats.

2 augustus was er een brainstormsessie, daar zijn 3 opties uit gekomen, die nu worden onderzocht.

Voor het kwadrant komt mogelijk eind september een wijziging in het bestemmingsplan.

Bij Foka is er een mail binnengekomen van geluidsoverlast van motoren en hulpdiensten, de bewoner wil huis aan huis een enquete houden. De omschreven overlast wordt door de wijkcommissie niet herkend.

 

Mededelingen Portaal

Portaal is afwezig en eigenlijk geen gesprekspartner meer voor de wijkcommissie. Er wordt zich afgevraagd, of we Portaal op de volgende wijktafel moeten vragen, omdat nu alle contacten via de bewonerscommissie lopen.

 

Mededelingen Bewonerscommissie

afwezig

 

Mededelingen VVE-224

afwezig

 

Commissietaken (stand van zaken, kerstboom)

Kerstboom is geregeld

Organisatie van Haloween, heeft zich niet bij de wijkcommissie gemeld

 

Skeelerronde

Stempelpost en waterpunt beheren doen Peter en Patricia zondag a.s.

 

Wijktafel najaar 2016

i.o.m Jeffrey een datum voor de wijktafel plannen in november.

 

Wijkfeest 2017 (datum, programma, vrijwilligers)

Doorschuiven naar volgende vergadering

 

Volgende vergadering is 13 oktober

 

Rondvraag

Marina stopt met de vergaderingen van de wijkcommissie, ze blijft alleen ondersteunend voor de site en facebook.

 

**********************

Verslag vergadering wijkcommissie Bloemstede 19 mei 2016

Aanwezig: Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Marina v.d. Brink (website), Dave Spithoven, Trees v/d Kam, Peter v/d Bosch, Patricia Enkelaar (Facebook & website), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Gerjan van Oosten (secretaris).
Afwezig: Bert Herman (penningmeester), Mario van Dijk (Stichtse Vecht), Peter Brand (voorzitter), Jan Gentenaar (wijkagent), James Dunker, Luus Versteegen (feestcommissie), Foka der Nederlanden (Stichtse Vecht), Oeds v.d. Meulen (VvE 224), Marja van Ellinkhuizen (Portaal), Jeffrey Jongmans (Bar Bloemstede).
 1. Bij afwezigheid van Peter Brand opent Marina de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
 1. De discussie over hondenpoep op Facebook en de website gaat eindeloos door.
 1. Er was gedoe met de website, mogelijk een beveiligingslek. De webhosting heeft e.e.a. gratis opgelost. Foka is van 13 t/m 24 juni op vakantie. Het afscheid van Mario is op 9 juni. Vanwege de vele afwezigen rijst de vraag of een jaarplanning handiger zou zijn. We hebben dat al eerder geprobeerd en het bleek niet te werken. Bovendien is de planning 2016-2017 van De Wilde Wingerd nog niet gereed. In principe vergaderen we elke maand in een bepaalde week. Dit wordt een agendapunt voor de volgende vergadering.
 1. De bewonerscommissie meldt dat Portaal aan een plan werkt en dat dit mogelijk in juni af is. De commissie heeft het gevoel dat ze door Portaal redelijk wordt geaccepteerd. De VVE-224 meldt dat Hans Beute niet langer voorzitter/lid is en dus ook geen contactpersoon. Het is onduidelijk wie dat dan vanaf nu wel is.

 Stichtse Vecht, Politie en Portaal: afwezig en geen zaken te melden.

 1. Nu de hovenier niet langer voor de plantenbakken zorgt, willen we zijn reclamebordje weg hebben. Gerjan neemt contact met hem op. Aan Stichtse Vecht (actie Foka) het verzoek om bij nummer 40 de bomen die verwijderd te vervangen door nieuwe exemplaren. Men vraagt zich af hoe je aan een papiercontainer kunt komen. Dave merkt op dat ze nog niet beschikbaar zijn. Houd de website van de gemeente in de gaten. De rotzooi waar het op Facebook en de website over ging bleek afkomstig van de fysiotherapeut. De boel is inmiddels weg.
 1. Dave heeft het signaleringsteam in actie gezien en spreekt zijn complimenten uit. Er zijn nu 2 mensen uit Bloemstede lid.
 1. Volgende vergadering 30 juni (onder voorbehoud*) of 25 augustus, 20.00 uur, De Wilde Wingerd.

 *) Op 23 juni hakken we de knoop door. We vergaderen alleen als er actuele zaken zijn.

**********************

Verslag vergadering wijkcommissie Bloemstede 7 april 2016

Aanwezig: Trees v/d Kam, Mario van Dijk (Stichtse Vecht), Peter v/d Bosch, Peter Brand (voorzitter), Patricia Enkelaar (Facebook & website), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Bert Herman (penningmeester), Gerjan van Oosten (secretaris).
 Afwezig: Jan Gentenaar (wijkagent), James Dunker, Marina v.d. Brink (website), Luus Versteegen (feestcommissie), Dave Spithoven, Foka der Nederlanden (Stichtse Vecht), Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Oeds v.d. Meulen (VvE 224), Hans Beute (VvE 224), Marja van Ellinkhuizen (Portaal), Jeffrey Jongmans (Bar Bloemstede).
 1. Peter Brand opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
 1. Luus heeft het bord met ‘Samen houden wij onze wijk schoon!’ geplaatst.
 1. Gerjan bedankt iedereen die hem zijn medeleven heeft betuigd bij het overlijden van zijn moeder. Bert is van 22-4 t/m 9-5 op vakantie. Het afscheid van Mario is in mei of juni. Er waren heel veel reacties n.a.v. van de melding op Facebook over de hondenpoepoverlast. We zijn gevraagd om mee te doen/denken met/over de ontwikkelingen van de Noordelijke Rondweg (Zuilense Ring). Het trottoir bij de brievenbus verkeert in slechte staat. We melden het bij de Gemeente.
 1. Stichtse Vecht: Foka der Nederlanden gaat na het vertrek van Mario van Dijk (29-4 laatste werkdag) de regie en het beheer over de wijken voeren. Er komt na 1 mei een bericht over de nieuwe taakverdeling. Linda van Dort volgt na de verkiezingen Vital van der Horst op. De Afvalvisie komt a.s. maandag in de commissievergadering. Papiercontainers komen op vrijwillige basis, desgewenst gedeeld met je buren. De plasticcontainers hebben een capaciteitsprobleem. Er komt een peiling voor Het Kwadrant, ook i.c.m. de Zuilense Ring. De Gemeenten gaat met Portaal in overleg over de geringe betrokkenheid van de corporatie.Politie en Portaal: afwezig en geen zaken te melden.
 1. De bewonerscommissie meldt dat Portaal bezig is met een plan voor het isoleren van de woningen.
 1. Patricia vertelt dat de WhatsApp-groep een melding kreeg dat er een nep-BOA actief was die mensen op de bon slingerde en contante betaling eiste. De WhatsApp-groep is inmiddels zo groot dat hij wordt gesplitst. De ‘pizzabezorger’ die in Boomstede een overval pleegde is via Burgernet en het Signaleringsteam gepakt.
 1. Volgende vergadering 19 mei, 20.00 uur, De Wilde Wingerd.

 

**********************

Agenda vergadering wijkcommissie Bloemstede

donderdag 7 april 2016, 20:00 uur, De Wilde Wingerd

 1. Opening en welkom
 2. Verslag vergadering 3 maart 2016
 3. Mededelingen algemeen
 4. Mededelingen Politie, Portaal, Gemeente, Bewonerscommissie, VVE-224
 5. Commissietaken (stand van zaken)
 6. Rondvraag

Gerjan van Oosten, secretaris

**********************

 

Verslag vergadering wijkcommissie Bloemstede 3 maart 2016

Aanwezig: Peter v.d. Bosch, James Dunker, Marina v.d. Brink (website), Luus Versteegen (feestcommissie),Dave Spithoven, Foka der Nederlanden (Stichtse Vecht), Jan Gentenaar (wijkagent), Peter Brand (voorzitter), Patricia Enkelaar (Facebook & website), Karel v. Teeseling (signaleringsteam), Bert Herman (penningmeester), Gerjan v. Oosten (secretaris).
 Afwezig: Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Trees v.d. Kam, Mario van Dijk (Stichtse Vecht), Oeds v.d. Meulen (VvE 224), Hans Beute (VvE 224), Marja van Ellinkhuizen (Portaal), Jeffrey Jongmans (Bar Bloemstede).
 1. Peter Brand opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
 1. Opmerkingen n.a.v. verslag vorige vergadering: De organisatie van Halloween heeft niet meer om geld gevraagd. De kerstboom lijkt te zijn aangeslagen. Portaal is nog in overleg. Er is nog geen nieuwe wijkagent.
 1. Stichtse Vecht heeft 1250 + 200 overgemaakt. De 200 is voor het Signaleringsteam bestemd. Men ergert zich stevig aan zwerfvuil en hondenpoep. Mensen daarop aanspreken werkt niet. Er komen vacatures voor 3 BOA’s. Uitingen gaan via Facebook en de website. Op 4 april is er een pilot in Spechtenkamp/Zwanenkamp voor de overlast door hondenpoep. De wethouder en BOA’s gaan schouwen en opruimen om een 0-situatie te kunnen bepalen. Daarna is het direct bekeuren. Volgens bewoners duurt het dagen voordat er op een telefonische klacht wordt gereageerd. Prullenbakken zijn nog afgesloten vanwege Oud&Nieuw, maar die hadden al weer open moeten zijn. Dave en Foka gaan poolshoogte nemen. Bij fout geparkeerde auto’s spreek je de bestuurder aan of je belt 0900-8844. Te hard rijden, parkeren buiten de vakken en bestelbussen geven de meeste overlast en ergernis. Het infobord is nog steeds niet goed (Bar Bloemstede/sporthal). Luus laat een bord maken met daarop een tekst over het schoonhouden van de wijk.
 1. De Politie meldt dat de gokautomaat van Bar Bloemstede na een inbraak weer is gekraakt. Verder zijn er geen zaken te melden.Stichtse Vecht meldt dat de Nota Langzaam Verkeer op 8 maart in de Commissie wordt behandeld. Minibikes zijn verboden op de openbare weg (er rijdt er soms een rond). Het Kwadrant wacht op de behandeling van een peilnota die in april in de Commissie komt. Het onduidelijk of de Provincie meebetaalt. Op 14 maart is er een inspiratieavond ‘duurzaamheid’ in Het Zand. Veel mensen weten (nog) niet dat drankpakken en blikjes bij het plasticafval in de zak mogen. Zie ook www.beginvanietsmoois.nl.
 1. Geen meldingen.
 1. Burgemeester pakte het handig aan. Hoe zit het met de toegang tot de tuinen aan de wal? Hoe vlucht je bij brand? Er liggen (maar niet overal) leidingen. Er wordt gespeculeerd op verjaringsrecht/gewoonterecht. Als de openbare veiligheid in het gedrang is, kan daar geen sprake van zijn. In Boomstede zijn Stedin, Vitens en Stichtse Vecht bij bewoners geweest om poolshoogte te nemen. De notulen van de wijktafel waren goed. Er zijn nieuwe aanmeldingen voor de WhatsApp-groep.
 1. Er is een nieuw lid voor het Signaleringsteam uit Bloemstede. Er zijn nu 12 leden, waarvan 3 uit Bloemstede.
 1. Volgende vergadering is op 7 april om 20.00 uur in De Wilde Wingerd.

**********************

Agenda vergadering wijkcommissie Bloemstede

donderdag 3 maart 2016, 20:00 uur, De Wilde Wingerd

 1. Opening en welkom
 2. Verslag vergadering 26 november 2015
 3. Mededelingen algemeen
 4. Mededelingen Politie, Portaal, Gemeente, Bewonerscommissie, VVE-224
 5. Commissietaken (stand van zaken)
 6. Wijktafel 20 januari 2016
 7. Rondvraag

Gerjan van Oosten, secretaris

**********************

Notulen Wijktafel Bloemstede

Woensdag 20 januari 2016, 20:00 uur in Bar Bloemstede

Opening en welkom

De secretaris heet iedereen welkom en verzoekt  alleen wijkgerichte zaken ter sprake te brengen en geen persoonlijke zaken.

Indien u de notulen wil ontvangen, gelieve de presentielijst te tekenen.

Mededelingen van de wijkcommissie: geen

Mededelingen/cijfers van de wijkagent tegenvallende cijfers 2woning inbraken en 9 auto inbraken waar dat vorig jaar niet een was

Vraag uit publiek: in hoeverre wordt vandalisme aan auto’s bijgehouden? De politie zegt, dat dit lastig is omdat niet iedereen dit meldt en roept op dit wel te melden, want zo krijgen zij inzichtelijk wat er in de wijk gebeurt.

De voorzitter benadrukt, dat er nog steeds slechts 1 persoon uit Bloemstede in het signaleringsteam zit.

Susan vraagt of het voor ieder duidelijk is, op de website staat precies hoe het werkt

Mededelingen woningbouwvereniging Portaal: door ziekte afwezig.

Hierop komt wat weerstand uit de zaal.

Er is een bewonerscommissie, die zich inzet voor de bewoners er gaat een brief naar de bewoners met de opties

In Bloemstede zijn er 150 huizen van portaal en dat is te weinig om echt druk op Portaal uit te oefenen. Bewoners van Portaal voelen zich onbelangrijk voor Portaal en niet serieus genomen.

Mededelingen gemeente Stichtse Vecht door Mario van Dijk:

Mario stelt zijn opvolger Foka der Nederlanden voor.

Mario is blij met de bewonerscommissie in Bloemstede.

Rioleringsproblemen in de wijk is opgelost.

Bouwontwikkelingen van het kwadrant liggen stil zodra hier onwikkelingen zijn, neemt de gemeente contact op met de wijkcommissie.

Bouw zuilense ring.

Discussie hekstructuur Maarssenbroek

Vraag uit publiek: We hebben een gescheiden voetgangers/ auto beleid, waarom is de situati bij de brug  bij de Maarssenbroeksedijk zo gevaarlijk.  Voorstel zebrapad en heuvel plaatsen

Opmerking uit publiek, de bestrating is slecht in de wijk, voor mensen die slecht ter been zijn, is het op sommige plaatsen levensgevaarlijk.

Uit het publiek komt de opmerking, dat er al jaren geen onderhoud is gepleegd in Bloemstede, waar in Boomstede de rondweg al 2 keer opnieuw  is opgeknapt, is er bij ons nog niets aan gedaan. Bloemstede loopt 2 rondes achter wat betreft onderhoud.

Vraag: komt er een ondergrondse container voor deel van de wijk? De gemeente SV is bezig met een  nieuw afvalbeleid

Vraag: Wat doet de gemeente aan de hondenpoep? ( Focka neemt het woord) dit is ook 1 van de prioriteiten van de wijkcommissie.

Antwoord: Er komen 2 BOA’s bij om te handhaven, 5 voor de hele gemeente SV er komt een pilot ,met een gerichte opruimactie en vervolgens gericht handhaven, daarna volgt een evaluatie of dit oplost. Tip:  Spreek elkaar aan, om zo een gedragsverandering in gang te zetten.

Bloemstede 160 en 161 hebben last van Boomwortels, Mario verzoekt dit niet op te sparen voor een wijktafel, maar dit direct te melden op info@stichtsevecht.nl

Hoe gaat de gemeente om met snoeien van hoge bomen in de wijk.

Vraag afvalbakken die zijn weggehaald, wanneer komen die terug, zijn inmiddels terug geplaatst.

Riolering, alleen de putten aan de straat worden leeggehaald, maar niet die bij de huizen.

Daan Menke geeft een nogmaals een toelichting op de rioolproblemen en verteld wat er inmiddels is aangepast.

Problemen met grondwater onder de woning  bij  HDSR in Houten melden.

Marijke Boot  stichting Welzijn.

Heeft een folder van Kom Erbij en welzijn folder voor de liefhebber

Presentatie Seniorenraad

Schets van Maarssenbroek van de afgelopen 30 jaar.

Maarssenbroek vergrijst en daar is Maarssenbroek niet op ingericht.

Seniorenraad houdt zich bezig met dit soort ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg, bouw van de woningen, koopkrachtdaling en de gevolgen van economische groei, leegstand en verpaupering.

Er zijn diverse werkgroepen binnen de seniorenraad zoals:

 • Zorg en welzijn
 • Bouwen en wonen
 • Minimabeleid
 • Wijken en de kern
 • Veiligheid en vervoer snel verkeer en fietsverkeer 9 man in SV, waarvan 2 pers in Maarssenbroek.

De seniorenraad heeft een bemiddelende en adviserende rol.

Voorstel uit het publiek: misschien is het mogelijk, dat Portaal ook meeluistert naar de ervaringen van de seniorenraad.

Huisnummering is lastig, dit doorgeven aan het meldpunt en gebruik als extra argument dat de hulpdiensten het niet kunnen vinden

Presentatie signaleringsteam en whatsapp-groep door Susan Wildenberg.

Ontstaan Whatssappgroep en werking wordt uitgelegd

Voor degene die interesse heeft kan een mail sturen naar whatsappmbroek@hotmail.com

Wijkfeest 2017 feesten in 2014 en 2015 is goed bevallen we willen dat nu i.p.v. ieder jaar 1x in de 2 jaar doen. Complimenten aan de Bar die ook veel kinderactiviteiten in de wijk ondersteund. Onder andere Halloween en Sinterklaas

Voorstel uit de zaal om zelf in combinatie met Jeff op eigen kosten een buurt BBQ te organiseren, mogelijk kunnen we dit, als we dit samen laten vallen met burendag, met subsidie van het oranjefonds doen.

Rondvraag

Vraag aan de wijkagent, wat wordt er gedaan aan parkeren buiten de vakken bij middenhoogbouw, hulpdiensten kunnen er ook niet meer bij.

Ontstaat discussie over handhaven parkeerbeleid

Burgemeester Marc  Witteman stelt zich voor. De Burgemeester is wat later.

Openbare orde en veiligheid

Sluiting van vergadering om 22:10

**********************

Agenda Wijktafel Bloemstede

Woensdag 20 januari 2016, 20:00 uur in Bar Bloemstede

 1. Opening en welkom
 2. Kennismaking met burgemeester Marc Witteman
 3. Mededelingen van de wijkcommissie
 4. Mededelingen/cijfers van de wijkagent
 5. Mededelingen woningbouwvereniging Portaal
 6. Mededelingen gemeente Stichtse Vecht
 7. Presentatie Seniorenraad (onder voorbehoud)
 8. Presentatie signaleringsteam en whatsapp-groep
 9. Wijkfeest 2017
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De uitnodiging krijgt u binnenkort in de bus.

**********************

 

Commissievergadering

Donderdag 7 januari 2016, 20:00 uur in De Wilde Wingerd

We stellen de agenda voor de wijktafel definitief samen. Verder praten we u bij over de laatste ontwikkelingen en stand van zaken in en rondom Bloemstede.