overleggen Wijkcommissie 2014

Verslag vergadering wijkcommissie Bloemstede 9 oktober 2014

1. De speeltuin t.o.v. nr. 251 wordt aangepakt. Het extra bankje ontbreekt.
Er is een bevestiging van ontvangst van de Gemeente betreffende de aanvraag van het infobord.

2. De kerstboomverlichting wordt aangesloten bij de heer Ron Verdier.
Er was een lage opkomst bij de Skeelerronde, maar hij was wel succesvol. Er kwamen 25 ‘likes’ op Facebook.
Janne gaat meelopen met het signaleringsteam.
De wijkcommissie Boomstede is ter ziele, maar er is een nieuw initiatief.

3. Niets te melden.

4. Voor de wijktafel worden de volgende personen en organisaties uitgenodigd: Portaal, Suzan Wildenberg,  Gemeente, wijkagent, Voedselbank, Kledingbank.
Het wijkfeest staat gepland voor 30 mei. We nodigen onze diskjockey uit, we zorgen voor kinderspelletjes, een barbecue en we kijken of  Ton Versteeg en Jacqueline Klinkhamer iets van hun werk willen presenteren.

5, 6, 7. Er komt een ontwerp wijktafelagenda. De agenda wordt bezorgd in de week van 25 oktober, af te halen bij de voorzitter op 251.

8, 9. Volgende vergadering op 27 november om 20:00 in De Wilde Wingerd.

********

Verslag Wijktafel Bloemstede d.d. 5 november 2014

1) Voorzitter Peter Brand heet de vele aanwezigen hartelijk welkom.

2) De voorzitter vertelt dat de commissie een drukke tijd achter de rug heeft met de organisatie van het wijkfeest 40 jaar Bloemstede. Hij dankt de leden van de feestcommissie voor hun tomeloze inzet. Hij wijst er voor de duidelijkheid op dat de wijktafel bedoeld is voor discussies op wijkniveau en niet voor persoonlijke zaken. Verder een verzoek of iedereen de presentielijst wil invullen. De agendapunten 3 (wijkagent) en 5 (gemeente) ruilen van volgorde.

3a) Mario van Dijk en Foka van der Nederlanden zijn aanwezig namens de Gemeente Stichtse Vecht. Foka neemt tijdelijk waar voor collega Eva de Ruiter. Mario feliciteert Bloemstede met het 40-jarig bestaan. Hij is positief over de centrale rol van Bar Bloemstede bij activiteiten als Haloween en het komende Sinterklaasfeest. Hij doet tevens een oproep aan de aanwezigen om lid te worden van de wijkcommissie. Op het Kwadrant (het stuk land tussen de benzinepomp en de kantoortoren) zullen binnen de komende 2-3 jaar 110 woningen worden gebouwd (30% sociale woningbouw, 70% koop). De pomp blijft (vraag uit de zaal), de Maarssenbroekse Slag (toegangsweg naar de Zuilense Ring) verdwijnt. Er komt een klankbordgroep met vertegenwoordigers van Boomstede en Bloemstede voor het Kwadrant. De zaal is niet tevreden met de verdeling van de bladerkooien. Mario zegt toe dat er actie zal worden ondernomen. De huidige verdeling is gebaseerd op aanvragen van de bewoners. Voor wijkactiviteiten stelt de Gemeente een budget van 600 euro per jaar beschikbaar (vraag uit de zaal). De Vereniging van Eigenaren van de middenhoogbouw komt met een actieplan om voetbaloverlast tegen te gaan. Volgend jaar gaat Mario met pensioen, zijn opvolger is nog niet bekend.

3b) Drie bewoners (Hans Beute, Daniël Menke en André van der Valk) hebben zich op de langjarige (30 jaar) problemen met de riolering gestort. De heer Menke heeft ingesproken bij de Gemeente en zowel De Telegraaf als RTV Stichtse Vecht hebben er aandacht aan besteed. Diverse politieke partijen hebben de zaak inmiddels op de agenda gezet en er wordt aan een oplossing gewerkt. Om een lang verhaal kort te maken, de problemen zijn van technische en infrastructurele aard. Bij de bouw van de wijken zijn eerst de nutsleidingen aangelegd en daarna de bebouwing. Bloem- en Boomstede zijn ruim opgezet, de overige wijken hebben meer huizen per oppervlak. De complete riolering van Maarssenbroek loopt via Bloemstede (via natuurlijk verval met twee dunne leidingen) naar de waterzuiveringsinstallatie op Lage Weide (vroeger Gemeente Maarssen, daarna Utrecht, nu Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden). De wijken ten noorden (Duivenkamp e.a.) lozen via een grote pomp op dit systeem en dat veroorzaakt de problemen. Verder is bij de recente inspectie geconstateerd dat er foutieve aansluitingen zijn en dat er op een aantal plekken boomwortels door de riolering groeien. Het resultaat van het onderzoek en het advies aan de Gemeente wordt eind dit jaar verwacht. De hoop is dat kleine problemen snel kunnen worden verholpen.

4) Peter v.d. Berg (woningcorporatie Portaal) zal onderzoeken wat de corporatie heeft ontdekt bij de daar gemelde problemen met de riolering en dat doorgeven voor het onderzoek. Voor de renovatie bestaat een klankbordgroep met daarin bewoners. De eerste variant van de renovatie (nr. 145) is inmiddels afgewezen en een andere variant is in de maak. Wijkbeheerder namens Portaal voor Bloemstede is Theo van de Korput. Hij is vanwege andere werkzaamheden (Antilopespoor en Utrecht) maar één dagdeel in Bloemstede. Theo is het aanspreekpunt voor groen, veiligheid en een schone wijk, niet voor klussen (Reijnder Jan Spits is manager Klant en Gebied). Uit de zaal komt een vraag over de verpaupering (betonrot) van de middenhoogbouw. Volgens Peter v.d. Berg is Portaal het aanspreekpunt voor alles binnenshuis, maar de Vereniging van Eigenaren is de eigenaar van ‘de schil’ (het casco). Portaal zit namens de huurders in de VVE en kan alleen daar zaken betreffende de schil inbrengen. De bedoeling is dat huurders meer invloed krijgen in de VVE. Peter werkt nog 4 weken in zijn huidige functie, vanwege de reorganisatie gaat hij andere werkzaamheden verrichten.

5) Jan Gentenaar neemt waar voor onze eigen wijkagent Sener Altunok (vakantie). Uit de zaal komt een klacht over het toenemende aantal bedrijfsauto’s. Zo stonden er onlangs ’s avonds 4 postauto’s in de wijk goederen over te laden. De Politie kan daar niet veel aan doen. De misdrijfstatistieken zien er goed uit, het aantal woninginbraken over 2014 is nul (mede dankzij het signaleringsteam), het aantal auto-inbraken was 1 (in Duivenkamp is een autokrasser actief). Bel bij verdachte situaties en/of personen altijd 112, niet 0900-8844, dat werkt sneller! Uit de zaal komt een oproep om nu eindelijk eens wat te doen aan de geluidsoverlast van Bar Bloemstede. Al snel blijkt dat er niet is gepraat met de eigenaar. Er is overleg gaande met de Gemeente over de gemelde zaken.

Er volgt een korte pauze voor thee/koffie.

6a) Karel van Teeseling (Signaleringsteam) legt uit dat in het team maar één bewoner van Bloemstede zit, 10 van Boomstede en de rest komt uit Duivenkamp. Hij doet een dringende oproep aan de aanwezigen om lid te worden. Het team loopt tussen 21 en 24 uur op vrijdag en zaterdag (sinds kort ook op donderdag), 1x per 6 weken is er een vergadering.

6b) Suzan Wildenberg (Duivenkamp) is initiatiefneemster van een whatsapp-groep Boomstede / Bloemstede. De bedoeling van de groep is het via een app op een mobiele telefoon signaleren van verdachte zaken. De Politie kan een oproep doen uitgaan dat er een persoon of voertuig wordt gezocht. Groepsleden kunnen dan in hun omgeving kijken of ze de persoon / het voertuig zien. Verder kun je via het SAAR-systeem (Signaleren, Alarmeren, Appen, Reageren) zelf zaken doorgeven. Het systeem lijkt in sommige opzichten op Burgernet, maar dat is een overheidsinitiatief waarbij alleen de Politie zaken kan inbrengen. Suzan wil het liefst dat alle wijken van Maarssenbroek meedoen. U kunt zich opgeven via suzanwildenberg@hotmail.com.

7a) Cock Durieux van de Voedselbank Stichtse Vecht vertelt dat in Nederland ruim 600.000 gezinnen onder de armoedegrens leven. De eerste voedselbank ontstond 12 jaar geleden in Rotterdam. De Voedselbank Stichtse Vecht (Bloemstede 3) heeft meer dan 10 vrijwilligers en levert wekelijks aan pakketten uit. Sinds begin 2014 is er sprake van een sterke toename van het aantal (was ca. 20, vorige week zelfs bijna 110). Dat hangt onder andere samen met het niet langer aftrekbaar zijn van de kinderalimentatie en de economische crisis. Langdurig werklozen, gehandicapten, zzp’ers en ontslagen mensen maken gebruik van de Voedselbank. Om in aanmerking te komen moet het vrij besteedbare inkomen per maand na aftrek van de vaste lasten minder dan € 180,00 (1 persoon), € 240,00 (2 personen), € 60,00 (elke extra volwassene) of € 50,00 (elk kind tot 18 jr.) zijn. In principe koopt de Voedselbank geen spullen, alles komt via schenkingen (winkels, kerken, maatschappelijke organisaties e.d.). De bedoeling van de voedselpakketten is minstens 3x per week zorgen voor een fatsoenlijke maaltijd. De Voedselbank Stichtse Vecht heeft ook vestigingen in Breukelen (30 vrijwilligers) en Loenen (15 vrijwilligers). Meer info is te vinden op de website www.voedselbankstichtsevecht.nl.

7b) Bertine Oosthoek is initiatiefneemster en coördinator van de Kledingbank Breukelen. Bij de Voedselbank werden veel spullen ingeleverd die geen voedsel waren. Kringloopwinkels waren daar niet blij mee. Toen bleek dat er in de gemeente geen winkel met betaalbare tweedehandskleding was, ontstond het idee voor een kledingbank. Mede dankzij de ruime aandacht in de pers, had de Kledingbank al snel de beschikking over opslagruimte (Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken). De Kledingbank wil een brug slaan tussen kledingoverschot en verborgen armoede. Iedere derde donderdag van de maand wordt kinder-, dames- en herenkleding (schoon en heel) ingezameld in het Bonifatiushuis te Breukelen. De volgende dag vindt de kledinguitgifte plaats voor deelnemers van de Voedselbank Stichtse Vecht. De Kledingbank wordt ondersteund door verschillende organisaties en bedrijven (Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, Zorggroep Vechtstreek, de Pauluskerk, de Pieterskerk, het Witte kerkje, de Johannes de Doperkerk, Marskramer, Boekhandel Van Kralingen) en natuurlijk vele vrijwilligers! Meer info vindt u op de website www.kledingbankbreukelen.nl.

8) Tijdens het wijkfeest 2014 bij het 40-jarige bestaan van Bloemstede, vroegen veel bewoners of de wijkcommissie volgend jaar weer iets dergelijks wilde organiseren. Volgens de voorzitter is dat zeker mogelijk, maar dan wel in afgeslankte vorm. Hij roept de aanwezigen op zich aan te melden om te helpen met het organiseren.

9) Mario van Dijk spreekt zijn lof uit over het wijkfeest en vraagt om een applaus voor de wijkcommissie. Er gaat een collectebus rond voor de viering van Sinterklaas in Bar Bloemstede.

10) De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de ca. 30 aanwezigen voor hun komst.

*******

Agenda vergadering wijkcommissie Bloemstede

donderdag 11 september 2014, 20:00 uur, Wilde Wingerd

Opening en mededelingen
Vaststelling verslag vergadering d.d. 5 juni 2014
Mededelingen Politie, Portaal, Gemeente
Commissietaken (stand van zaken)
Bewonerscommissie huurders Portaal
Wijkfeest/Burendag 2015
Wijktafel najaar 2014
Kerstboom
Rondvraag

COMMISSIEVERGADERING 11-9-2014

16-09-14
Verslag vergadering wijkcommissie Bloemstede 11 september 2014

Aanwezig: Peter Brand (voorzitter), Suzan Wildenberg (signaleringsteam Duivenkamp), Marina v/d Brink (webmaster), Janne Ouwerkerk, Peter v/d Bosch, Karel van Teeseling, Riet v. Teeseling, Mario van Dijk (Stichtse Vecht), Sener Altunok (wijkagent), Peter v/d Berg (Portaal), Bert Herman (penningmeester), James Dunker, Patricia Enkelaar, Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig: Nel Castein, Jeffrey Jongmans, Dave Spithoven, Trees v/d Kam, Bert v/d Woude.

1. Volgens Bert H zijn er 2 dozen nootjes en 2 worsten als prijs uitgereikt bij het Rad van fortuin. De aanpak van de jeu de boules-baan is uitgesteld totdat er mensen zijn gevonden die een clubje willen vormen. Patricia zet een oproep op Facebook. Op 21 september zijn er kampioenschappen (Bisonspoor). De financiën staan er goed voor (zie overzicht Bert H).

2. Geen op-/aanmerkingen die niet bij 1 zijn genoemd.

3a. Sener (wijkagent) heeft 2 mails van mensen die klaagden over te snel rijden IN de wijk. Hij heeft 3 overtredingen geconstateerd (max. 51 km/u). Het wachten is op de analyse van de gegevens van het elektronische bord door de Gemeente en het daaruit voortvloeiende advies. De Gemeente gaat niet voor elke situatie één of meer drempels plaatsen vanwege de hoge kosten (opm. Mario). Naar aanleiding van de vraag om meer inspectie van de jeugd bij de hangplek(ken) meldt Sener dat de jongeren goed aanspreekbaar zijn op hun gedrag. Het signaleringsteam spreekt hen ook aan als dat nodig is. Cor van Geerenstein maakt de plek(ken) schoon. Sener meldt dat er één keer sprake was van het ‘markeren’ van huizen (het plaatsen van papiertjes o.i.d. in deurkozijnen of van voorwerpen op toegangspaden) om te zien of bewoners thuis zijn. Karel van T meldt dat het lood van het dak van de school is gestolen. Onderzoek door de Politie gebeurt op 12 september.

3b. Peter (Portaal) meldt dat schademelding over de buitenzijde van de midden-hoogbouw via 0800-020 80 90 moeten worden gemeld, zaken die betrekking hebben op de binnenzijde melden via (0318) 89 89 89. Per 1-1-2015 gaat er veel veranderen bij Portaal. Momenteel is nog niet bekend wat e.e.a. inhoudt, want de besprekingen erover beginnen op 30 september. Er was vroeger een bewonerscommissie, maar die is enige jaren geleden in de toenmalige wijkcommissie geïntegreerd. Portaal faciliteert en ondersteunt een eventuele nieuwe bewonerscommissie. Er bestaat overigens wel een klankbordgroep voor de renovatie. Contactpersoon daarvan is Maja v. Elkhuizen. We agenderen het punt op de wijktafel van 5 november.

3c. Mario (Gemeente) complimenteert de wijkcommissie en de feestcommissie met het organiseren en de uitvoering van het wijkfeest. Dank voor het bezorgen van de glossy 40 jaar Maarssenbroek en maak vooral gebruik van de activiteiten! Uit de evaluatie van het gebiedsgericht werken komt uniforme info. De aanpak van de rondweg staat op de planning. De riolering wordt aangepakt (er is al een kolkenzuiger actief geweest). Meld alle infrastructurele problemen bij de Gemeente (telefonisch of elektronisch). Tot 1 oktober kun je projecten aanmelden voor het leefbaarheidsbudget. Stedin heeft het elektra-aansluitpunt tegengehouden vanwege mogelijke vervuiling van het elektriciteitsnet. Bert werkt aan een oplossing. Opknappen bar/sporthal is ontwikkeling, later meer nieuws. Patricia en Marina verzorgen i.s.m. Bar Bloemstede de stempelplaats voor de Skeelerronde. Ze willen iets extra’s doen in de vorm van limonade/muziek. We hebben daar nog wel budget voor.

4. Geen op-/aanmerkingen

5. Zie 3b.

6. We kunnen kostendekkend een klein wijkfeest met barbecue en kinderspelletjes organiseren. Voor een klein wijkfeest stelt de Gemeente een budget van max. 600 euro beschikbaar (niet voor drank en hapjes).

7. Zie 3b en 6.

8. Zie 3c.

9. Onder andere Duivenkamp en Fazantenkamp hebben een welkomstbord met opschroefbare mededelingenbordjes. We kunnen dit aanvragen via het leefbaarheidsbudget (actie Gerjan/Peter B). Signaleringsteam (Suzan) van Duivenkamp (en Boom- en Bloemstede) bestaat uit 24 personen. Om lid te worden moet je minimaal 21 jaar zijn, in Maarssenbroek wonen en een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen (de Politie doet een screening). Janne Ouwerkerk meldt zich aan voor het team!

Er is een whatsapp-groep die via een app op mobiele telefoons twee signaleringsmogelijkheden heeft. De Politie kan een oproep doen dat er een persoon of voertuig wordt gezocht. Verder kun je via het SAAR-systeem (signaleren, alarmeren, appen, reageren) zaken aan elkaar doorgeven. Zie ook Twitter en Facebook voor meer info! Ook dit punt komt op de agenda van de wijktafel.

Volgende vergadering 9 oktober 20:00 uur in De Wilde Wingerd.

***********************

Uitnodiging wijktafel Bloemstede

Woensdag 29 januari 2014, 20:00 uur

Let op in Bar Bloemstede

Geachte wijkbewoners,

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de wijktafel Bloemstede. Er staan belangrijke zaken op de agenda en uw inbreng wordt bijzonder op prijs gesteld.

Agenda

Opening
Mededelingen van de wijkcommissie
Mededelingen/cijfers van de wijkagent
Mededelingen woningbouwvereniging Portaal
Mededelingen gemeente Stichtse Vecht
Bewoners aan het woord
Wijkfeest 40 jaar Bloemstede/Maarssenbroek
Rondvraag
Sluiting

VERSLAG WIJKTAFEL 29 JANUARI 2014

10-02-14
Verslag Wijktafel Bloemstede d.d. 29 januari 2014

1) Voorzitter Peter Brand heet de vele aanwezigen hartelijk welkom.

2) De voorzitter wijst iedereen erop dat de wijktafel bedoeld is voor discussies op wijkniveau en niet voor persoonlijke zaken.

Iedereen kan zijn/haar bon voor koffie en koek bij de bar benutten.

Verder een verzoek of iedereen de presentielijst wil invullen.

De agendapunten 3, 4 en 5 veranderen van volgorde.

4) Peter v.d. Berg van woningcorporatie Portaal antwoordt op een vraag uit de zaal dat er, voordat er huizen worden opgeknapt rond nr. 497 – 521, een proefwoning komt. Die wordt anders dan de ‘witte huizen aan de entree van de wijk. Er moet echter eerst een duurzaam plan worden ontwikkeld. De aanpak geldt alleen voor de ‘smalle’ huizen, de ‘brede’ gaan of staan in de verkoop. Er komt als het goed is vóór de zomer een plan van aanpak voor onderhoud. Hierbij hebben de bewoners inspraak. Een andere vraag uit de zaal heeft betrekking op de RAL-nummers van de gebruikte verf. Bewoners kunnen dan zelf de verf bijwerken. Volgens iemand in de zaal geeft Portaal de nummers, ook na herhaaldelijk verzoek niet. De schilders konden ze zo geven. Peter v.d. Berg belooft dat de nummers beschikbaar komen.

De hoogte van het grondwaterpeil is een zaak van de Gemeente en het Waterschap. Eva de Ruiter, die namens Stichtse Vecht aanwezig is, zoekt e.e.a. uit. De Gemeente is bereikbaar via het nieuwe telefoonnummer 140346.

3) Wijkagent Jan Koetsier neemt waar namens Sener Altunok, omdat die ziek is. Er is volgens iemand in de zaal parkeeroverlast bij nr. 368. Er is daar weinig ruimte en mensen parkeren buiten de vakken. Er staat ook vaak een grote Politieauto (niet uit deze regio). Volgens Jan koetsier heeft parkeren niet de hoogste prioriteit, wordt e.e.a. gedoogd, tenzij het gevaarlijke situaties oplevert. De Politie patrouilleert dag en nacht, ook al merken de bewoners daar weinig of niets van. Het kantoor in Maarssen (Bisonspoor) is het centrale punt voor een gebied tot loopt tot Weesp en vlakbij Amsterdam. Er zijn extra diensten gedraaid om de inbraakgolf van enige tijd geleden (met succes) de kop in te drukken. De voorrangsregeling op de Maarssenbroekse Dijk wordt gewijzigd. Nu is het volgens mensen in de zaal een racebaan, o.a. van de Stadsreiniging Utrecht. Er komt een roep om snelheidscontroles uit de zaal. De borden van Van Ekris belemmeren het uitzicht. De Gemeente zal hierop actie ondernemen (Mario van Dijk). Jan Koetsier roept de aanwezigen op om lid te worden van Burgernet om zo sneller en effectiever misdaad te kunnen aanpakken. Bel bij verdachte situaties en/of personen altijd 112, niet 0900-8844, dat werkt sneller!

De ‘poortjes’ op de brug naar de M’broekse Dijk zijn in de winter weg vanwege het strooibeleid. Ze stonden er i.v.m. de veiligheid van de school.

Het signaleringsteam kijkt naar de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk, spreekt de jeugd aan als die overlast veroorzaakt, spreekt bewoners en gasten aan vanwege luidruchtige feestjes, als er ladders buiten staan, als er auto’s niet zijn afgesloten en als er verdachte personen te zien zijn. Het team staat via de ‘horecatelefoon’ rechtstreeks in contact met de Politie. Het team patrouilleert vooral op vrijdag- en zaterdagavond.

De buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) waren uitgenodigd voor deze wijktafel, maar ze zijn niet gekomen. Dat is jammer, want zij zijn degenen die iets zouden kunnen doen aan de overlast van hondenpoep.

5) Mario van Dijk is vanavond verhinderd. Daarom doet Eva de Ruiter van de Gemeente Stichtse Vecht het woord. Mario is voor kortetermijnzaken en urgente kwesties, Eva gaat over langlopende projecten.

De status van de windmolens op Lage Weide is nog altijd onzeker (www.burenvanlageweide.nl).

De aanpak van Het Kwadrant is uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.

Het IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) is 1 jaar geleden ingevoerd. Dit betekent dat er niet bijvoorbeeld 6x per jaar gras wordt gemaaid, maar aan de hand van vooraf bepaalde criteria van ‘hoe het hoort te zijn’ (dat wil zeggen volgens een zogeheten beeldbestek, dat bij de Gemeente ter inzage ligt). Hierbij krijgt elke wijk/locatie een prioriteit, waarbij Bisonspoor de hoogste heeft. Woonwijken hebben een lagere prioriteit en het buitengebied een nog lagere. De controle geschiedt steekproefsgewijs. De uitstraling van de wijken is toegenomen en er zijn 20% minder klachten. Volgens mensen in de zaal gooien de groenverzorgers afgevallen bladeren in de bosjes. Als u klachten hebt, ook over blad of zwerfvuil, neem dan contact op met de Gemeente per telefoon of via Twitter, en doe er een paar foto’s bij!

De geluidoverlast van de Zuilense Ring / N230 / NRU is een lastig probleem omdat de weg op het grondgebied van de Gemeente Utrecht ligt. Het lastige manoeuvreren in de ochtendspits om in de richting Den Bosch te komen is een zaak van de Provincie en de Gemeente Utrecht. Er is een studie gaande. Wethouder Pieter de Groene heeft dit in zijn portefeuille.

Het asfalt van de rondweg ligt hoger dan de putten, wat op een aantal plaatsen tot (grote) plassen leidt. Er is een plan voor wegverbetering eens in de 4-5 jaar. Er was ook een toezegging voor de aanpak van boomwortels in de fietsstrook, die zou vorig jaar al zijn veiliggesteld. De aanpak hiervan was voor 2013 gepland, maar gebeurt mogelijk al (pas?) in 2014.

Volgens Eva is het bij de BOA’s (zie ook punt 3) niet ‘men vraagt en wij draaien’. Een reactie kan soms wel 14 dagen duren. Er zijn klachten over vuilniszakken naast de kliko’s die door katten worden opengemaakt. Het signaleringsteam heeft van de BOA’s te horen gekregen dat het geen prioriteit heeft. Volgens Eva zal e.e.a. verbeteren zodra de samenwerking met de Gemeente Weesp de Gemeente Wijde Meren rond is. Dan komen er meer BOA’s, gericht toezicht en betere controles.

Uit de zaal komt de vraag hoe bewoners zelf verantwoording moeten/kunnen nemen. Hoe spreek je iemand op zijn/haar gedrag aan? De beste manier lijkt elkaar te leren kennen, een keer aan te bellen en zo de sociale samenhang te versterken. In de praktijk blijkt dit niet altijd mee te vallen.

Eva werkt aan het sneller reageren van de Gemeente als bewoners met ideeën komen en er komt een nieuw initiatief i.v.m. hondenpoep.

Verder spreekt Eva haar waardering uit over de twee initiatieven uit de wijk voor een tweetal speelplaatsen.

Tot slot roept Eva iedereen op om mee te doen aan de activiteiten rond 40 jaar Bloemstede / Maarssenbroek.

Er volgt een korte pauze voor thee/koffie.

6) Er is minder parkeergelegenheid bij de nrs. 346-395 na de herinrichting van enkele jaren geleden. De Gemeente zegt dat bewoners met ideeën/voorstellen kunnen komen. De wijkcommissie kan deze ideeën voor het Centrale Leefbaarheidsbudget doorsturen aan de Gemeente.

De tunnel naar Boomstede heeft rechts een voetpad, links niet. Waarom? Volgens Mario van Dijk was het te duur. Wellicht valt er via het Leefbaarheidbudget een mouw aan te passen!

Er is bijvoorbeeld bij nr. 497 te weinig ruimte voor het plaatsen van kliko’s. De Gemeente zou volgens iemand in de zaal een hek kunnen verplaatsen. Eva zegt dat bewoners hiervoor een plan bij de Gemeente kunnen indienen.

Verder wil de zaal een wijkschouw (opmerking van algemene aard).

7) Secretaris Gerjan van Oosten houdt een korte presentatie met beelden over het ontstaan van Bloemstede / Maarssenbroek aan het begin van de jaren ’70 van de vorige eeuw. Hij doet een oproep aan iedereen om mee te doen aan de organisatie van het wijkfeest op 24 mei ter gelegenheid van 40 jaar Bloemstede.

Uit de zaal komt de vraag waarom Bloemstede niet meedoet met het grote feest dat de Gemeente in het najaar organiseert. Daar doen we aan mee, maar Bloemstede was 40 jaar geleden de eerste wijk en we willen dat gewoon zelf vieren.

8) Er zijn geen punten voor de rondvraag

9) De voorzitter sluit de vergadering. De opkomst was ruim 30 aanwezigen. Er meldden zich 4-5 mensen voor de feestcommissie.

******************

Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *