Overleggen wijkcommissie 2019

Verslag wijktafel Bloemstede 17-4-2019

Er waren circa 20 bewoners aanwezig (allen 50+, jonge mensen lieten het massaal afweten). Ook wijkagent Julian Steenbeek gaf acte de présence. Helaas was er geen vertegenwoordiger (gebiedsregisseur) van de gemeente Stichtse Vecht.

Naar aanleiding van het thema ‘Veiligheid in de wijk’ kwam een groot aantal opmerkingen en commentaren naar boven. Veiligheid gaat niet alleen om zaken die aanwezigheid van de Politie vereisen.

 

Openbare verlichting

 • De verlichting bij de oversteekplaats/verkeerdrempel aan de ingang van de wijk laat te wensen over.
 • Er zijn hier en daar lantaarns die niet werken.
 • In principe moet dit bij de gemeente worden gemeld, maar bewoners klagen dat de gemeente niet of heel traag reageert op de fixi-app.

Bestrating en wegdek

 • De bestrating ligt op heel veel plaatsen schots en scheef, meestal vanwege boomwortels die de zaak omhoog drukken.
 • Ter hoogte van huisnummer 652 ontbreekt een putdeksel. Een bewoner heeft er zolang maar tegel op de opening gelegd om ongelukken te voorkomen. Dit is een acute bedreigende situatie die onmiddellijk moet worden aangepakt.
 • Ook hier de klacht dat de gemeente niet of heel traag reageert op de fixi-app.

Het alarmnummer 112 is voor acute, urgente zaken waarbij de Politie direct moet komen. Voor minder dringende gevallen is 0900-8844 het nummer. Hier zijn ook de wijkagenten te bereiken.

De Politie en de gemeente Stichtse Vecht begeleiden en ondersteunen het Buurtsignaleringsteam. Het team vormt ‘extra ogen’ voor de Politie. Teamleden gaan na een grondige training op pad. Het team is tijdens het lopen NIET telefonisch bereikbaar. Het team bestaat momenteel helaas nog maar uit één persoon en de coördinator. Er zijn minimaal 8 mensen nodig om te kunnen rouleren. Er meldde zich één potentieel nieuw lid aan tijdens de vergadering. De Whatsapp-groep is inmiddels niet meer actief. Meer informatie en aanmelden kan via https://www.buurtpreventiestichtsevecht.nl/.

 • Een andere mogelijke oplossing is mensen die hun hond uitlaten vragen een oogje in het zeil te houden.
 • Helaas is er ook overlast door hondenpoep…

Er is overlast door ongedisciplineerd parkeren van ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen. Wie kan/moet daar iets tegen doen? De scholen spreken de ouders wel eens aan, maar na verloop van tijd is de situatie als vanouds. Zou waarschuwen en eventueel bekeuren door de Politie een oplossing zijn?

Bij de tunnel naar Duivenkamp is sprake van lawaaioverlast (onder andere door het afsteken van vuurwerk) door jongeren. De Politie weet wie het zijn. De gemeente Stichtse Vecht en het Jongerenwerk zijn hierin ook een te benaderen partij.

Er wordt gedeald bij het sportveld. 112 bellen haalt niet veel uit, omdat op heterdaad betrappen moeilijk is, want de komst van de Politie wordt met mobiele telefoons doorgegeven.

De wijkcommissie gaat in haar volgende commissievergadering kijken wat ze kan betekenen om de gemelde zaken te beïnvloeden.

Een positieve opmerking tot besluit. Bloemstede is in het algemeen een fijne, rustige en veilige wijk om te wonen. Er gebeurt overal wel eens wat en daarop vormt Bloemstede geen uitzondering.

*****************

Verslag vergadering wijkcommissie 19-3-2019

Aanwezig: Olivier de Jonge Oudraat (Stichtse Vecht), Patricia Enkelaar (sociale media), Patrick van Miltenburg (Bar Bloemstede), Bert Herman (penningmeester), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Peter Brand (voorzitter), Gerjan van Oosten (secretaris).
Afwezig: Peter v.d. Bosch, Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), James Dunker, Foka der Nederlanden, Ruud Jongerius (wijkagent), Janne Ouwerkerk (Opschoondag), Trees v.d. Kam, Dave Spithoven, Marina v.d. Brink (website), Marja van Ellinkhuizen (Portaal).

 

 1. Voorzitter Peter Brand opent de vergadering en heet iedereen welkom. Olivier heeft ook andere wijken onder zijn hoede, dus kan hij niet altijd aanwezig zijn.
 2. De AED is aangemeld en operationeel.
 3. Er is brand gesticht in papiercontainers. Daardoor was de straatverlichting in een deel van de wijk uitgevallen. Bewoners worden hierdoor ongerust en maken zich zorgen over de veiligheid in de wijk. Er liggen mede door de inbraak in een bedrijfsbus en het stelen van een personenauto mogelijk kansen om de WhatsApp-groep en het signaleringsteam nieuw leven in te blazen. We maken Veiligheid in de Wijk tot thema van de wijktafel. De Provincie heeft de motie van Buren van de Zuilense Ring aangenomen. Er komt een onderzoek naar 80 km/uur i.p.v. 100.
 4. Er is overleg met de projectontwikkelaar over de toekomst van Haagstede. Bewoners en de wijkcommissie worden binnenkort uitgenodigd.
 5. Geen mededelingen wijkagent.
 6. Geen mededelingen Portaal.
 7. Geen mededelingen Bewonerscommissie.
 8. De wijktafel is op woensdag 17 april 2019. Olivier benadert de wijkagent om te zorgen dat die aanwezig is.
 9. We sturen een brief aan de gemeente waarin we nogmaals pleiten om er dicht bovenop te blijven zitten. De heer Wassink klaagt erover dat de wijkcommissie het kappen van de bomen bij Bloemstede/Haagstede niet heeft tegengehouden.
 10. Peter Brand sluit de vergadering.

 Volgende vergadering, DINSDAG 23 april 2019, 20.00 uur, De Wilde Wingerd.

*****************

Agenda commissievergadering 14-2-2019

 1. Opening en welkom
 2. Verslag vergadering 17-1-2019
 3. Mededelingen commissie
 4. Mededelingen Gemeente
 5. Mededelingen Politie
 6. Mededelingen Portaal
 7. Mededelingen Bewonerscommissie
 8. Wijktafel voorjaar 2019
 9. Rondvraag

*****************

Verslag vergadering wijkcommissie 17-1-2019

Aanwezig: Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Patrick van Miltenburg (Bar Bloemstede), Bert Herman (penningmeester), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Patricia Enkelaar (sociale media), Peter Brand (voorzitter), Peter v.d. Bosch, Gerjan van Oosten (secretaris).
Afwezig: James Dunker, Foka der Nederlanden, Olivier de Jonge Oudraat (Stichtse Vecht), Ewald Zonneveld (wijkagent), Janne Ouwerkerk (Opschoondag), Trees v.d. Kam, Dave Spithoven, Marina v.d. Brink (website), Marja van Ellinkhuizen (Portaal).
 1. Voorzitter Peter Brand opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 2. De bloemen zijn bij Foka. Ze is nog niet hersteld.
 3. Op 20-1-2019 is er een tweede opschoondag bij de middenhoogbouw.
 4. Er ligt nog steeds regelmatig vuil en troep in de wijk (autobanden, wasmachines). Volgems de gemeente ligt het aan de nieuwe ophaaldienst die nog niet optimaal functioneert.
 5. De kast van de AED hangt, maar de AED zelf ontbreekt omdat hij eerst moet worden gerenoveerd. Verder moet er een contactpersoon komen.
 6. Op 21-1-2019 is er een overleg met de provincie Utrecht over de N230. De Buren van de Zuilense Ring mogen inspreken. Hoe meer leden er mee gaan, hoe meer indruk we maken.
 7. Geen mededelingen van de wijkagent. De nieuwe wijkagent is afwezig.
 8. Geen mededelingen van Portaal.
 9. De bewonerscommissie is nog een half jaar langer actief. Als na een jaar alles nog steeds goed gaat, besluit men of de commissie doorgaat of niet. Er waren waterproblemen met ventilatoren aan de gevel. Een plaatsten van een buis loste het op. Er zijn spechten die in de steenstrips pikken. Er zijn nestkastjes geplaatst. De vogels zijn beschermd, dus je mag ze niet weghalen. De Vogelbescherming is om advies gevraagd.
 10. Er is nog altijd geen reactie van Duurzame Vecht en de Hartstichting doet niet aan voorlichting op locatie. Men verwijst ons naar de locale EHBO. Wat doen we met de geplande wijktafel van 20-3-2019?
 11. Voor het wijkfeest zijn we qua subsidie mede aangewezen op het Oranje Fonds en dus op, de datum van de Burendag, 21-9-2019.
 12. Peter Brand sluit de vergadering.

 Volgende vergadering, donderdag 14 februari 2019, 20.00 uur, De Wilde Wingerd.

*****************

Agenda commissievergadering 17 januari 2019

Locatie: De Wilde Wingerd, 20:00 uur.

 1. Opening en welkom
 2. Verslag vergadering 15-11-2018
 3. Mededelingen commissie
 4. Inloopavond ontwikkelingen Planetenbaan en Kwadrant
 5. Mededelingen Gemeente
 6. Mededelingen Politie
 7. Mededelingen Portaal
 8. Mededelingen Bewonerscommissie
 9. Wijktafel voorjaar 2019
 10. Rondvraag