Overleggen wijkcommissie 2019

Agenda commissievergadering 31-10-2019

 1. Opening en welkom
 2. Verslag vergadering 14-8-2019 en 9-10-2019
 3. Mededelingen wijkcommissie
 4. Mededelingen Gemeente
 5. Mededelingen Politie
 6. Mededelingen Portaal
 7. Mededelingen Bewonerscommissie
 8. Evaluatie Wijkfeest
 9. Rondvraag

********************************

Verslag vergadering wijkcommissie 9-10-2019

Aanwezig: Peter v.d. Bosch, Karel van Teeseling (signaleringsteam), Peter Brand (voorzitter), Ger-Jan Marsiljé (Stichtse Vecht), Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig: James Dunker, Bert Herman (penningmeester), Sonja van den Brandhof, Niels van Kesteren, Ruud Jongerius (wijkagent), Janne Ouwerkerk (Opschoondag), Trees v.d. Kam, Dave Spithoven, Marja van Ellinkhuizen (Portaal), Patricia Enkelaar (sociale media), Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Patrick Miltenburg (Bar Bloemstede).

 1. Voorzitter Peter Brand opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 2. Gezien de geringe opkomst vervallen vrijwel alle agendapunten.
 3. De aanwezigen stellen zich aan elkaar voor.
 4. Peter Brand vindt dat Bloemstede meer aandacht van de gemeente verdient. De rondweg zou al lang aangepakt zijn, de hemelwaterafvoer en de riolering vertonen gebreken, de bestrating is ongelijkmatig omdat bomen en grondwerking de stenen en tegels omhoog werken.
  Peter van den Bosch prijst de ruime opzet en het groen in de wijk, maar vindt ook dat er weinig aan onderhoud wordt gedaan.
 5. Ger-Jan Marsiljé is de nieuwe gebiedsregisseur.
 6. Geen mededelingen wijkagent.
 7. Geen mededelingen Portaal.
 8. Naar aanleiding van de opmerking van Marina en Patricia besluiten we de reacties van de website te verwijderen. Facebook is voor actuele zaken, de website functioneert prima als een soort archief.
 9. Er is een verkeersplan voor de Zuilense Ring. Bewoners die op de fiets rijden kunnen zich aanmelden voor een snuffelkastje dat de luchtkwaliteit meet. Er zijn bladkorven geplaatst.
 10. Peter Brand sluit de vergadering.

Volgende vergadering donderdag 31 oktober, 20.00 uur, De Wilde Wingerd.

********************************

Agenda commissievergadering 9-10-2019

 1. Opening en welkom
 2. Verslag vergadering 14-8-2019
 3. Mededelingen wijkcommissie
 4. Mededelingen Gemeente
 5. Mededelingen Politie
 6. Mededelingen Portaal
 7. Mededelingen Bewonerscommissie
 8. Evaluatie Wijkfeest
 9. Rondvraag
********************************

Verslag vergadering wijkcommissie 14-8-2019

Aanwezig : Peter v.d. Bosch, Bert Herman (penningmeester), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Patricia Enkelaar (sociale media), Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Patrick Miltenburg (Bar Bloemstede), Peter Brand (voorzitter), Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig :James Dunker, Foka der Nederlanden, Olivier de Jonge Oudraat, Marthe Velvis (Stichtse Vecht), Sonja van den Brandhof, Niels van Kesteren, Ruud Jongerius (wijkagent), Janne Ouwerkerk (Opschoondag), Trees v.d. Kam, Dave Spithoven, Marja van Ellinkhuizen (Portaal).

 1. Voorzitter Peter Brand opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 2. Notulen 26-6 zijn goedgekeurd.
 3. De gemeente meldt dat Bar Bloemstede in zijn recht staat. De bewoners die altijd klagen over Bar Bloemstede moeten zwijgen. De zaak is afgedaan.
  Patricia heeft een klacht bij de gemeente ingediend tegen haar buurman die in zijn tuin plast. De gemeente zegt geen actie te kunnen ondernemen omdat het privéterrein betreft. De wijkcommissie is verbaasd. Volgens huurcontracten en het Burgerlijk Wetboek dienen bewoners (huurders) zich als ‘een goed huisvader’ te gedragen. Dat zou dan toch ook voor huiseigenaren moeten gelden?
 4. Geen mededelingen Stichtse Vecht.
 5. Geen mededelingen wijkagent.
 6. Geen mededelingen Portaal.
 7. De enquête onder bewoners is uitgewerkt. Sommige bewoners hebben meer energie verbruikt, andere minder. Hoe dat kan is niet duidelijk. De echte cijfers zijn niet doorgegeven, wel de verschillen. Misschien moeten de installaties worden nagekeken op fouten. De meeste mensen zijn echter tevreden. In september wordt het gemiddelde uitgerekend. Op klachten is in het algemeen goed gereageerd.
 8. De subsidie voor het wijkfeest is aangevraagd (en inmiddels ook verleend, € 600,00). DJ Lucien komt en brengt een partytent mee. Jim komt 1 uur met schaafijs. Tineke komt schminken. Bar Bloemstede zorgt voor een springkussen, spelletjes, statafels, popcorn/suikerspin en alles voor de barbecue (60 personen). We vragen de kinderburgemeester het feest te openen. Als dat niet lukt de burgemeester of een wethouder. We vragen New Feel The Beat voor een optreden (het lijkt er op dat dit niet doorgaat, NFTB is niet te vinden, misschien een andere dansschool vragen?). Peter B maakt de uitnodiging. Verspreiden door 6 commissieleden (Dieuwke, Bert, Peter B, Peter v.d. B, Patricia en Gerjan).
  Opbouwen begint om 11:30, opening is om 14:00. Lunch halen we bij Hoogvliet. De feestcommissieleden worden benaderd.
 9. De heer Engels heeft op facebook een eigen Bloemstede-groep geopend.
 10. Peter Brand sluit de vergadering.

Volgende vergadering ter voorbereiding van het wijkfeest, woensdag 18 september 2019, 20.00 uur, De Wilde Wingerd.

********************************

Verslag vergadering wijkcommissie 26-6-2019

Aanwezig: Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), A. Geelhoed en J. Millenburg (Bar Bloemstede), Peter Brand (voorzitter), Gerjan van Oosten (secretaris).

Afwezig: Peter v.d. Bosch, Bert Herman (penningmeester), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Patricia Enkelaar (sociale media), James Dunker, Foka der Nederlanden, Olivier de Jonge Oudraat, Marthe Velvis (Stichtse Vecht), Sonja van den Brandhof, Niels van Kesteren, Ruud Jongerius (wijkagent), Janne Ouwerkerk (Opschoondag), Trees v.d. Kam, Dave Spithoven, Marina v.d. Brink (website), Marja van Ellinkhuizen (Portaal).

 1. Voorzitter Peter Brand opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 2. De gemeente heeft gereageerd op een aantal punten uit de bijeenkomst met de wethouder.
 • Wat betreft de fixi-app: er komen veel meldingen per dag binnen. Soms krijgen inwoners dan te zien dat iets ‘afgehandeld’ is, terwijl de melding nog is doorgezet. Het is begrijpelijk dat dit verwarring schept, en er is dan ook aandacht voor om hier op een heldere manier op te antwoorden.
 • Er is een raadscommissie die de overlast door bomen heeft geïnventariseerd. Meer info is te vinden op de website van de gemeente. Ik heb gesproken met de beleidsmedewerker bomen. Het is bekend dat de wortelopdruk van bomen soms voor hinder zorgt. Het is ook soms lastig om een gehele boom daarvoor te verwijderen omdat beleid ook voorschrijft dat er zoveel mogelijk groen in stand moet blijven. Daarom bestaat er soms een dilemma over het wel of niet kappen van een boom en wordt er soms ook gezocht naar tijdelijke oplossingen (zoals opnieuw betegelen etc). Ook blijkt dat het aantal overlastmeldingen niet altijd overeenkomt met het aantal gezonde bomen. Meer informatie is ook te vinden op https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Informatieve-commissie-I/2019/28-mei/19:30 (presentatie bomen). Ik hoor graag wat de huidige situatie nu is, dan kan ik voor die specifieke plek het nog nagaan hier.
 • De communicatie over Haagstede kan en moet beter. De projectontwikkelaar en de gemeente stemmen e.e.a. op elkaar af. Voor bewoners is dit een essentieel punt (wat gebeurt er, wanneer gebeurt het en wie voert het werk uit). Inmiddels is dinsdag 18 juni een tweede bijeenkomst geweest. Ik ben zelf daarbij ook aangesloten naast de projectleider en de projectontwikkelaars. Er is in het ontwerp nu rekening gehouden met een aantal ‘do’s en don’ts’ van de uitgenodigde bewoners.
 • Is Suzan Wildenberg al gevraagd een nieuwe WhatsApp-groep in het leven te roepen?
 1. De bewoners die altijd klagen over Bar Bloemstede klagen nu bij de gemeente omdat de politie niet meer reageert. We sturen nogmaals een brief aan de gemeente (burgemeester en twee ambtenaren die worden genoemd in de correspondentie) waarin we wijzen op het belang van Bar Bloemstede voor de wijk.
 2. Er werd op de voorlichtingsdag over Haagstede veel geklaagd over o.a. inkijk, maar niet over geluidsoverlast en fijnstof. Het plan voor 40 woningen/appartementen oog leuk, een beetje jaren ’30 qua stijl. Er werken twee projectontwikkelaars aan mee. Over de oprit/afrit naar de N230 is nog geen duidelijkheid.
 3. Geen mededelingen Stichtse Vecht.
 4. Geen mededelingen wijkagent.
 5. Geen mededelingen Portaal.
 6. De bewonerscommissie was bezig met een evaluatie van de renovatie. Er zijn wel klachten, maar in het algemeen zijn die goed opgepakt. Wat betreft de warmtepomp werden bewoners soms van het kastje naar de muur gestuurd. Er zijn bewoners met een hogere en met een lagere energierekening. Portaal is niet duidelijk over de berekeningen.
 7. Het wijkfeest wordt gehouden op 28 september. We vragen subsidie aan bij de gemeente. Het Oranje Fonds heeft de voorwaarden dermate aangescherpt dat we niet op een bijdrage hoeven rekenen. We zorgen voor een springkussen (BB), schaafijs (Bert), schinken (BB of Bert), spelletjes (pannavoetbal, stokvangen, darten met klitbord, blikgooien, alles BB). Voor de barbecue vragen we een eigen bijdrage van € 3,00 per volwassene en € 1,50 voor kinderen t/m 12 jaar. Bar Bloemstede werkt met een systeem van fiches om misbruik te voorkomen.
 8. Peter Brand sluit de vergadering.

Volgende vergadering, woensdag 14 augustus 2019, 20.00 uur, De Wilde Wingerd.

********************************

Verslag vergadering 29-5-2019

Aanwezig: Hetty Veneklaas (wethouder Sociaal), Marthe Velvis (gebiedsregisseur), Sonja van den Brandhof en Niels van Kesteren (wijkagenten), Dieuwke Dirker (bewonerscommissie Portaal), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Peter Brand (voorzitter), Bert Herman (penningmeester), Gerjan van Oosten (secretaris).

 • Opening

Peter Brand opent de vergadering en het iedereen welkom.

 • Voorstelronde

De aanwezigen stellen zich kort aan elkaar voor.

 • Punten wijktafel
 1. Er is sprake van onderbezetting bij de afdeling Verkeer (wethouder J.W.E. Klomps). Daardoor lopen zaken als bestrating vertraging op. Er is wel gewerkt aan de bestrating, maar niet meer dan een lappendeken. De wijkcommissie wil graag weten hoe de fixi-app intern bij de gemeente werkt.
 2. Er is een raadscommissie die de overlast door bomen heeft geïnventariseerd. Meer info is te vinden op de website van de gemeente.
 3. De communicatie over Haagstede kan en moet beter. De projectontwikkelaar en de gemeente stemmen e.e.a. op elkaar af. Voor bewoners is dit een essentieel punt (wat gebeurt er, wanneer gebeurt het en wie voert het werk uit).
 4. Op allerlei plaatsen zijn de signaleringsteams opgeheven. Momenteel werken alleen Zwanenkamp en Duivenkamp nog.
 5. De Whatsapp-groep is opgeheven vanwege een overmaat aan non-informatie. We willen Suzan Wildenberg vragen een nieuwe in het leven te roepen.
 6. Er is nog altijd overlast van hondenpoep, ondanks het feit dat er overal zakje hangen. Het is een kwestie van mentaliteit. Van de 10 hondenuitlaters maken er hoogstens 3 gebruik van de zakjes.
 7. Parkeeroverlast bij de Wilde Wingerd en mogelijk de andere scholen is een onuitroeibaar probleem. Beboeten werkt een paar weken tot een maand. De Wilde Wingerd verspreidt regelmatig brieven onder de ouders, maar het effect is minimaal. Advies is dat de politie excessen aanpakt. Fazantenkamp houdt in september een ludieke actie met borden. Mogelijk is Veilig Verkeer Nederland te raadplegen.
 8. Er rijden regelmatig auto’s door de tunnels bij Boomstede en Duivenkamp en over de brug naar de Planetenbaan. Advies is kentekens te noteren en door te geven aan de politie. Veelplegers zijn dan mogelijk sneller te vinden.
 9. Er wordt gedeald op het sportveldje. Dealen betekent dat er iemand drugs verkoopt en zich daarna weer snel uit de voeten maakt. Dit is iets anders dan jongeren die hun drugs delen. Als er sprake is van dealen, noteer dan de tijd, een signalement, het betrokken voertuig en het kenteken. Geef dit alles door aan de politie.
 10. Wethouder Veneklaas en gebiedsregisseur Velvis zeggen toe zaken uit te zoeken en daarover te berichten.
 • Peter Brand bedankt de aanwezigen voor hun komst en bijdrage.
 • Volgende commissievergadering woensdag 26 juni, 20.00 uur, de Wilde Wingerd.

*****************

Verslag wijktafel Bloemstede 17-4-2019

Er waren circa 20 bewoners aanwezig (allen 50+, jonge mensen lieten het massaal afweten). Ook wijkagent Julian Steenbeek gaf acte de présence. Helaas was er geen vertegenwoordiger (gebiedsregisseur) van de gemeente Stichtse Vecht.

Naar aanleiding van het thema ‘Veiligheid in de wijk’ kwam een groot aantal opmerkingen en commentaren naar boven. Veiligheid gaat niet alleen om zaken die aanwezigheid van de Politie vereisen.

Openbare verlichting

 • De verlichting bij de oversteekplaats/verkeerdrempel aan de ingang van de wijk laat te wensen over.
 • Er zijn hier en daar lantaarns die niet werken.
 • In principe moet dit bij de gemeente worden gemeld, maar bewoners klagen dat de gemeente niet of heel traag reageert op de fixi-app.

Bestrating en wegdek

 • De bestrating ligt op heel veel plaatsen schots en scheef, meestal vanwege boomwortels die de zaak omhoog drukken.
 • Ter hoogte van huisnummer 652 ontbreekt een putdeksel. Een bewoner heeft er zolang maar tegel op de opening gelegd om ongelukken te voorkomen. Dit is een acute bedreigende situatie die onmiddellijk moet worden aangepakt.
 • Ook hier de klacht dat de gemeente niet of heel traag reageert op de fixi-app.

Het alarmnummer 112 is voor acute, urgente zaken waarbij de Politie direct moet komen. Voor minder dringende gevallen is 0900-8844 het nummer. Hier zijn ook de wijkagenten te bereiken.

De Politie en de gemeente Stichtse Vecht begeleiden en ondersteunen het Buurtsignaleringsteam. Het team vormt ‘extra ogen’ voor de Politie. Teamleden gaan na een grondige training op pad. Het team is tijdens het lopen NIET telefonisch bereikbaar. Het team bestaat momenteel helaas nog maar uit één persoon en de coördinator. Er zijn minimaal 8 mensen nodig om te kunnen rouleren. Er meldde zich één potentieel nieuw lid aan tijdens de vergadering. De Whatsapp-groep is inmiddels niet meer actief. Meer informatie en aanmelden kan via https://www.buurtpreventiestichtsevecht.nl/.

 • Een andere mogelijke oplossing is mensen die hun hond uitlaten vragen een oogje in het zeil te houden.
 • Helaas is er ook overlast door hondenpoep…

Er is overlast door ongedisciplineerd parkeren van ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen. Wie kan/moet daar iets tegen doen? De scholen spreken de ouders wel eens aan, maar na verloop van tijd is de situatie als vanouds. Zou waarschuwen en eventueel bekeuren door de Politie een oplossing zijn?

Bij de tunnel naar Duivenkamp is sprake van lawaaioverlast (onder andere door het afsteken van vuurwerk) door jongeren. De Politie weet wie het zijn. De gemeente Stichtse Vecht en het Jongerenwerk zijn hierin ook een te benaderen partij.

Er wordt gedeald bij het sportveld. 112 bellen haalt niet veel uit, omdat op heterdaad betrappen moeilijk is, want de komst van de Politie wordt met mobiele telefoons doorgegeven.

De wijkcommissie gaat in haar volgende commissievergadering kijken wat ze kan betekenen om de gemelde zaken te beïnvloeden.

Een positieve opmerking tot besluit. Bloemstede is in het algemeen een fijne, rustige en veilige wijk om te wonen. Er gebeurt overal wel eens wat en daarop vormt Bloemstede geen uitzondering.

*****************

Verslag vergadering wijkcommissie 19-3-2019

Aanwezig: Olivier de Jonge Oudraat (Stichtse Vecht), Patricia Enkelaar (sociale media), Patrick van Miltenburg (Bar Bloemstede), Bert Herman (penningmeester), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Peter Brand (voorzitter), Gerjan van Oosten (secretaris).
Afwezig: Peter v.d. Bosch, Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), James Dunker, Foka der Nederlanden, Ruud Jongerius (wijkagent), Janne Ouwerkerk (Opschoondag), Trees v.d. Kam, Dave Spithoven, Marina v.d. Brink (website), Marja van Ellinkhuizen (Portaal).
 1. Voorzitter Peter Brand opent de vergadering en heet iedereen welkom. Olivier heeft ook andere wijken onder zijn hoede, dus kan hij niet altijd aanwezig zijn.
 2. De AED is aangemeld en operationeel.
 3. Er is brand gesticht in papiercontainers. Daardoor was de straatverlichting in een deel van de wijk uitgevallen. Bewoners worden hierdoor ongerust en maken zich zorgen over de veiligheid in de wijk. Er liggen mede door de inbraak in een bedrijfsbus en het stelen van een personenauto mogelijk kansen om de WhatsApp-groep en het signaleringsteam nieuw leven in te blazen. We maken Veiligheid in de Wijk tot thema van de wijktafel. De Provincie heeft de motie van Buren van de Zuilense Ring aangenomen. Er komt een onderzoek naar 80 km/uur i.p.v. 100.
 4. Er is overleg met de projectontwikkelaar over de toekomst van Haagstede. Bewoners en de wijkcommissie worden binnenkort uitgenodigd.
 5. Geen mededelingen wijkagent.
 6. Geen mededelingen Portaal.
 7. Geen mededelingen Bewonerscommissie.
 8. De wijktafel is op woensdag 17 april 2019. Olivier benadert de wijkagent om te zorgen dat die aanwezig is.
 9. We sturen een brief aan de gemeente waarin we nogmaals pleiten om er dicht bovenop te blijven zitten. De heer Wassink klaagt erover dat de wijkcommissie het kappen van de bomen bij Bloemstede/Haagstede niet heeft tegengehouden.
 10. Peter Brand sluit de vergadering.

 Volgende vergadering, DINSDAG 23 april 2019, 20.00 uur, De Wilde Wingerd.

*****************

Agenda commissievergadering 14-2-2019

 1. Opening en welkom
 2. Verslag vergadering 17-1-2019
 3. Mededelingen commissie
 4. Mededelingen Gemeente
 5. Mededelingen Politie
 6. Mededelingen Portaal
 7. Mededelingen Bewonerscommissie
 8. Wijktafel voorjaar 2019
 9. Rondvraag

*****************

Verslag vergadering wijkcommissie 17-1-2019

Aanwezig: Dieuwke Dirker (bewonerscommissie), Patrick van Miltenburg (Bar Bloemstede), Bert Herman (penningmeester), Karel van Teeseling (signaleringsteam), Patricia Enkelaar (sociale media), Peter Brand (voorzitter), Peter v.d. Bosch, Gerjan van Oosten (secretaris).
Afwezig: James Dunker, Foka der Nederlanden, Olivier de Jonge Oudraat (Stichtse Vecht), Ewald Zonneveld (wijkagent), Janne Ouwerkerk (Opschoondag), Trees v.d. Kam, Dave Spithoven, Marina v.d. Brink (website), Marja van Ellinkhuizen (Portaal).
 1. Voorzitter Peter Brand opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 2. De bloemen zijn bij Foka. Ze is nog niet hersteld.
 3. Op 20-1-2019 is er een tweede opschoondag bij de middenhoogbouw.
 4. Er ligt nog steeds regelmatig vuil en troep in de wijk (autobanden, wasmachines). Volgems de gemeente ligt het aan de nieuwe ophaaldienst die nog niet optimaal functioneert.
 5. De kast van de AED hangt, maar de AED zelf ontbreekt omdat hij eerst moet worden gerenoveerd. Verder moet er een contactpersoon komen.
 6. Op 21-1-2019 is er een overleg met de provincie Utrecht over de N230. De Buren van de Zuilense Ring mogen inspreken. Hoe meer leden er mee gaan, hoe meer indruk we maken.
 7. Geen mededelingen van de wijkagent. De nieuwe wijkagent is afwezig.
 8. Geen mededelingen van Portaal.
 9. De bewonerscommissie is nog een half jaar langer actief. Als na een jaar alles nog steeds goed gaat, besluit men of de commissie doorgaat of niet. Er waren waterproblemen met ventilatoren aan de gevel. Een plaatsten van een buis loste het op. Er zijn spechten die in de steenstrips pikken. Er zijn nestkastjes geplaatst. De vogels zijn beschermd, dus je mag ze niet weghalen. De Vogelbescherming is om advies gevraagd.
 10. Er is nog altijd geen reactie van Duurzame Vecht en de Hartstichting doet niet aan voorlichting op locatie. Men verwijst ons naar de locale EHBO. Wat doen we met de geplande wijktafel van 20-3-2019?
 11. Voor het wijkfeest zijn we qua subsidie mede aangewezen op het Oranje Fonds en dus op, de datum van de Burendag, 21-9-2019.
 12. Peter Brand sluit de vergadering.

 Volgende vergadering, donderdag 14 februari 2019, 20.00 uur, De Wilde Wingerd.

*****************

Agenda commissievergadering 17 januari 2019

Locatie: De Wilde Wingerd, 20:00 uur.

 1. Opening en welkom
 2. Verslag vergadering 15-11-2018
 3. Mededelingen commissie
 4. Inloopavond ontwikkelingen Planetenbaan en Kwadrant
 5. Mededelingen Gemeente
 6. Mededelingen Politie
 7. Mededelingen Portaal
 8. Mededelingen Bewonerscommissie
 9. Wijktafel voorjaar 2019
 10. Rondvraag